WOW TEA

I. Podrobnosti o poskytovateľovi služieb:
Názov poskytovateľa: ATOP LLC.
Domov poskytovateľa služieb (a miesto sťažnosti): 31A Dragan Tsankov Blvd, Sofia 1113, Bulgaria
Daňové číslo: BG123456789
Dostupnosť poskytovateľa služieb, pravidelne používaná e-mailová adresa pre kontaktných zákazníkov: support@wowtea.eu

II. Použitie služby:
2.1 Objednávky je možné zadávať iba online na www.wowtea.eu/sk cez internet na adrese www.wowtea.eu/sk. Objednávky zadané telefonicky, faxom alebo listom nemôže Poskytovateľ služby akceptovať. Poskytovateľ služby zasiela aj informácie o objednávkach elektronicky kupujúcim. Po pridaní výrobku (výrobkov) do košíka si musíte vybrať spôsob doručenia a platby. Vo všetkých prípadoch bude potvrdenie obsahovať spôsob prijatia a platby, hodnotu objednávky, názov produktu, číslo výrobku, číslo, meno zákazníka, e-mailovú adresu, telefónne číslo. Ak potvrdenie, ktoré obsahuje podmienky objednávky, nedôjde, je spotrebiteľ oslobodený od povinnosti nákupu. Jazyk zmluvy je Slovenskí. Objednávka je online zmluva, ale nie je podpísanou zmluvou. Ceny na www.wowtea.eu/sk sú v eurách a zahŕňajú DPH.
2.2 Poskytovateľ služby vynaloží maximálne úsilie na dodanie výrobkov objednaných Kupujúcim v lehote uvedenej v objednávke. Ak objednaný produkt nie je k dispozícii, poskytovateľ služby o tom bezodkladne informuje.
2.3 A 45/2014. (II. 26.) Korm., Kupujúci môže odstúpiť od kúpy do 14 dní od prijatia (prevzatia výrobku) bez odôvodnenia.
2.4 Právo zákazníka na odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť medzi dátumom uzavretia zmluvy a dátumom prijatia produktu.
2.4.1 Čas prijatia (prevzatie produktu) v prípade prevzatia miesta vyzdvihnutia dňom prijatia objednávky, v prípade doručenia do domu dátum prijatia od kuriéra. Sú vybavené blokom / faktúrou prijímacieho miesta alebo. s potvrdením od kuriéra. Osobné prijatie nevylučuje uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.
2.4.2 V prípade zrušenia vrátite výrobok na vlastné náklady do skladu poskytovateľa služieb (“31A Dragan Tsankov Blvd., Sofia 1113, Bulharsko. ). V prípade zrušenia objednávky vám vrátime poplatok za prepravu. V prípade zrušenia je zákazníkovi účtovaný len poplatok za vrátenie výrobku. V prípade expresného doručenia Vám vrátime poplatok za dodanie do bežnej ceny. Kúpnu cenu produktu (výrobkov) a prepravné náklady (alebo sumu zaplatenú kupujúcim ako protihodnotu) možno vrátiť len vtedy, ak zákazník vrátil výrobok (y) alebo, bez pochýb, potvrdil, že informoval spotrebiteľa o úmysle odstúpiť od zmluvy. vrátené do 14 dní od dátumu ich dvoch.
2.4.3 Použijeme rovnaký spôsob platby ako spôsob platby použitý v pôvodnej transakcii, pokiaľ Kupujúci výslovne nesúhlasil s použitím iného spôsobu platby. Ak sa uplatní iná metóda vrátenia, nevzniká objednávateľovi žiadne dodatočné náklady.
2.4.4 Nemôžeme prijímať zásielky vrátené poštou.
2.4.5 Právo odberateľa na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť v súlade s článkom 45/2014. V prípade článku 29 nariadenia vlády, najmä v prípade výrobku podliehajúceho skaze alebo krátkodobého konzervovania;
2.4.6 v prípade zapečateného výrobku, ktorý sa po prepustení nemôže vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov;
2.4.7 pre výrobok, ktorý je svojou povahou neoddeliteľne spojený s iným výrobkom po dodaní;
2.4.8 Poskytovateľ služby môže požadovať náhradu škody spôsobenej nesprávnym používaním tovaru.
2.5 Ak Kupujúci uzavrel zmluvu o poskytnutí služby v našom internetovom obchode, máte právo zrušiť zmluvu namiesto jej zrušenia. Svoje právo na odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Nesmiete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v prípade zmluvy o poskytnutí služby po ukončení služby, ak Poskytovateľ služby začal plnenie s výslovným, predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a berie na vedomie, že stratíte právo ukončiť službu ako celok.
2.6 V prípade vady objednaných výrobkov môže Objednávateľ uplatniť nárok voči Poskytovateľovi služieb podľa ustanovení zákona V z roku 2013 o Občianskom zákonníku. Pri uplatnení nároku na záruku môže Zákazník požiadať o opravu alebo výmenu chybného výrobku, pokiaľ oprava alebo výmena nie je nemožná, alebo ak by Poskytovateľ služieb nemal neprimerané dodatočné náklady. Ak Kupujúci nepožiadal alebo nepožiadal o opravu alebo výmenu, môže požiadať o primerané zníženie ceny, opraviť alebo opraviť výrobok na náklady Poskytovateľa služieb alebo zrušiť zmluvu, ak Poskytovateľ služby neuskutočnil opravu alebo výmenu, alebo ak \ t jeho záujem o opravu alebo výmenu zanikol. Kupujúci je zodpovedný za poskytnutie dôkazu o strate záujmu. Nie je miesto na odstúpenie z dôvodu nevýznamnej chyby. Kupujúci môže tiež prejsť zo zvoleného práva na záruku na iné, ale znáša náklady na prevod, pokiaľ to nie je opodstatnené alebo Poskytovateľ služby nedal dôvod. Kupujúci je povinný oznámiť vadu ihneď po jej zistení, najneskôr však 2 mesiace po zistení vady. Nesmiete si nárokovať nárok na záruku nad rámec dvojročnej premlčacej doby po ukončení zmluvy. Žiadosť o záručné krytie do 6 mesiacov od doručenia nepodlieha iným podmienkam, ako je zverejnenie faktúry alebo faktúry alebo jej kópie. Po uplynutí 6 mesiacov od doručenia je však Kupujúci povinný preukázať, že vada bola prítomná už pri dodaní.
2.7 Namiesto záručných záruk môže Zákazník uplatniť nárok na záruku na výrobok voči výrobcovi alebo distribútorovi. V prípade záruky na výrobok môže Kupujúci požadovať výmenu (opravu) chybného výrobku. Výrobok je chybný, ak nespĺňa požiadavky na kvalitu výrobku pri jeho uvedení na trh alebo ak nemá vlastnosti opísané v opise výrobcu. V takom prípade musí vadu výrobku preukázať Kupujúci. Nárok na záruku na výrobok je možné uplatniť do 2 rokov od dátumu uvedenia na trh. Výrobca / distribútor je oslobodený od zodpovednosti za výrobok len vtedy, ak preukáže, že výrobok nebol vyrobený alebo predávaný v rámci jeho podnikania; alebo chyba nebola uznaná súčasným stavom techniky v čase uvedenia na trh; alebo chyba výrobku vyplýva z uplatňovania právnych predpisov alebo povinných regulačných požiadaviek. Výrobca / distribútor má dosť dôvodov na to, aby to dokázal.
Nároky na záruku a záruku na výrobok nie je možné uplatniť súbežne.
2,8 151/2003. (IX. 22.) vlády republiky môže požiadať o záručný nárok voči poskytovateľovi služieb do 1 roka odo dňa doručenia (za predpokladu, že ide o spotrebiteľa v zmysle tohto nariadenia vlády). Poskytovateľ služieb je oslobodený od záručnej povinnosti len vtedy, ak preukáže, že príčina chyby vznikla po jej vykonaní. Reklamácia môže byť uplatnená Kupujúcim tak, ako je uvedené v záruke, okrem prípadu, že v prípade chyby na tovare dlhodobej spotreby bude výrobok nahradený, ak vada zabraňuje správnemu používaniu (ak je výrobok dostupný v sklade / sklade). a v prípade následného oznámenia sa budeme snažiť o opravu alebo výmenu do 15 dní. Nápravu si môžete uplatniť aj priamo v záručnom servise (servisnom servise) uvedenom na záručnom doklade. V dôsledku rovnakej chyby nesmiete súčasne reklamovať nároky na záruku a záruku ani reklamácie produktu a záruky. Práva vyplývajúce zo záruky však znáša zákazník bez ohľadu na jeho vlastnícke práva a práva na záruku produktu.
2.9 Poskytovateľ služby vynaloží maximálne úsilie, aby informácie na jeho stránkach (ceny, dostupnosť, opis atď.) Boli čo najpresnejšie. Zrejme zle so systémovou chybou 0 v. Cenová ponuka 1 EUR nie je pozvánkou na cenové ponuky. Výnimkou sú propagačné predmety propagované v rámci propagačných akcií. Obrázky zobrazené vedľa produktov sú ilustrácie, v každom prípade opis produktu obsahuje charakteristiky produktu. Poskytovateľ služby zodpovedá za chyby, ktoré môžu vzniknúť v súlade s 45/2014. (II. 26.) Nariadenie vlády a Občiansky zákonník.
2.10 Je zakázané predávať alkoholické a sexuálne explicitné výrobky osobám mladším ako 18 rokov. Ak Kupujúci pri registrácii uviedol rok narodenia, poskytovateľ služby ho považuje za platný, ak je výrobok objednaný podľa alkoholu alebo sexuálneho obsahu.

III. Ostatné ustanovenia
3.1 Systém Poskytovateľa služieb môže zhromažďovať údaje o činnosti užívateľov, ktoré nemôžu byť prepojené s inými údajmi, ktoré používatelia poskytli pri registrácii, ani k údajom vytvoreným používaním iných internetových stránok alebo služieb.
3.2 Kritika výrobkov a iných súvisiacich stanovísk vždy odráža názory používateľov a Poskytovateľ služby nezodpovedá za ich obsah. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo zrušiť verejnú mienku, obchodné záujmy alebo porušenia zákona.
3.3 Poskytovateľ služby je oprávnený zasielať užívateľovi informačný bulletin alebo iný reklamný list za predpokladu, že užívateľ udelil svoj predchádzajúci súhlas, jasne, výslovne a dobrovoľne, poskytnutím svojich relevantných informácií pri prihlásení sa na odber newsletteru. Poskytovateľ služby nie je povinný overiť, či údaje poskytnuté používateľom pri registrácii alebo iným spôsobom udeľujúcim súhlas sú pravdivé alebo správne.
3.4 Používateľ je oprávnený kedykoľvek odvolať dobrovoľný príspevok uvedený v bode III.3. V tomto prípade poskytovateľ služby po odvolaní neodosiela užívateľovi viac informačných bulletinov alebo iných reklamných listov a vymaže údaje používateľa od odberateľov newslettera.
3.5 Spracovanie sťažnosti spotrebiteľa je písomné na adrese support@wowtea.eu.
3.6 Konanie zmierovacieho orgánu môžete začať za účelom urovnania sporov (spotrebiteľských sporov) voči Poskytovateľovi služieb jednoduchým, rýchlym a mimosúdnym spôsobom. Zmierovací orgán príslušný podľa sídla poskytovateľa služieb.