ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Γενικοί όροι  αγοραπωλησίας αγαθών μέσω ιστότοπου ηλεκτρονικού εμπορίου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1. Αυτοί οι γενικοί όροι διέπουν τις συμβάσεις αγοραπωλησίας εξ αποστάσεως κατά την έννοια του Νόμου περί της προστασίας των καταναλωτών μεταξύ της «ΑΤΟΠ» Ε.Π.Ε. /WOW TEA/ και των καταναλωτών σε σχέση με την παραγγελία και την αγορά των προϊόντων που προσφέρονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος – www.wowtea.eu/gr.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2. Η «ΑΤΟΠ» Ε.Π.Ε. είναι εμπορική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης κατά την έννοια του Εμπορικού Νόμου, με ΑΦΜ: 204725382, αριθμό ΦΠΑ: BG204725382 και διεύθυνση διοικήσεως: λεωφ.
79 Nikola Gabrovski Str., Fl. 1, Sofia 1700, Bulgaria
3. Το «WOW Tea» είναι εμπορικό σήμα της «ΑΤΟΠ» Ε.Π.Ε. και είναι ιδιοκτησία της. Το WOW Tea διαχειρίζεται τον ιστότοπο www.wowtea.eu/gr και τους αντίστοιχους υποτομείς.
4. Η επικοινωνία με το WOW Tea πραγματοποιείται εκτός στην παραπάνω διεύθυνση και σε τηλέφωνο +359 889 354 543 ή σε e-mail: [email protected]
Ο αναμενόμενος χρόνος απόκρισης είναι εντός 24 έως 48 ωρών (εξαιρουμένων των Σαββατοκύριακων).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

5. Κατά την έννοια των παρόντων Γενικών όρων, οι παρακάτω ορισμοί έχουν την ακόλουθη σημασία:
5.1. Πωλητής – το WOW Tea ή κάθε από τους συνεργάτες της «ΑΤΟΠ» Ε.Π.Ε., που έχουν δημοσιευθεί στον ιστότοπο.
5.2. Ιστότοπος / δικτυακός τόπος – οι ιστοσελίδες συνημμένες στους τομείς www.wowtea.eu/gr και τους αντίστοιχους υποτομείς.
5.3. Ιστοσελίδα – αναπόσπαστο και ξεχωριστό μέρος ενός ιστότοπου.
5.4. Καταναλωτής/Πελάτης – Οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι υπάλληλος του WOW Tea και χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις ιστοσελίδες που περιγράφονται παραπάνω.
5.5. «Προφίλ χρήστη/Λογαριασμός” – ένα ξεχωριστό μέρος στον ιστότοπο που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον Χρήστη, τις οποίες παρέχει ο ίδικος κατά την εγγραφή του και αποθηκεύονται από το www.wowtea.eu, καθώς η πρόσβαση στο προφίλ γίνεται με την εισαγωγή ενός ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης. Το προφίλ χρήστη επιτρέπει στο χρήστη να εξετάζει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα που εισήχθησαν κατά την εγγραφή, τις καταχωρήσεις στο βιβλίο διευθύνσεων, να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με όλες τις παραγγελίες του αγαθών από το κατάστημα ηλεκτρονικού εμπορίου www.wowtea.eu/gr, να αλλάζει τον κωδικό πρόσβασής του, να κάνει συνδρομή, αντίστοιχα, να καταργήσει τη συνδρομή του λήψης ενημερωτικού δελτίου κ.λπ.
5.6. Παραγγελία – αίτηση από τον πελάτη μέσω της οποίας δηλώνει την πρόθεσή του να αγοράσει αγαθά ή υπηρεσίες από τον ιστότοπο.
5.7. Κατάστημα/Κατάλογος – μια λίστα των προϊόντων, που βρίσκονται στον ιστότοπο και που αποτελούν το βασικό του περιεχόμενο, στα οποία οι πελάτες έχουν ελεύθερη πρόσβαση.
5.8. Αγαθά – ένα στοιχείο του καταλόγου, που βρίσκεται στον ιστότοπο, που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης αγοραπωλησίας.
5.9. Σύμβαση – κάθε σύμβαση που συνάπτεται εξ αποστάσεως μεταξύ του WOW Tea και ενός πελάτη για αγοραπωλησία αγαθών στον ιστότοπο, ως αποτέλεσμα μιας παραγγελίας που υποβλήθηκε από τον πελάτη. Αυτοί οι Γενικοί όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Κάθε ξεχωριστά πραγματοποιημένη παραγγελία αποτελεί ξεχωριστή σύμβαση.
5.10. Περιεχόμενο – Όλες οι πληροφορίες στον ιστότοπο που μπορούν να εξεταστούν χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρονική συσκευή – το περιεχόμενο οποιωνδήποτε πληροφοριών που αποστέλλονται από τον πελάτη στον Πωλητή και αντιστρόφως.
5.11. Ενημερωτικό δελτίο, Φυλλάδιο, Μήνυμα – Πληροφοριακά μέσα σχετικά με τα προϊόντα στον ιστότοπο του WOW Tea, χωρίς δεσμεύσεις με τις παρεχόμενες πληροφορίες.
5.12. Πληρωμή – είσπραξη ή επιστροφή μέσων, που αποτελούν αποτέλεσμα από την πώληση προϊόντος.
5.13. Η ανωτέρα βία είναι ένα απρόβλεπτο γεγονός πέρα από τον έλεγχο των μερών, το οποίο δεν μπορεί να αποφευχθεί.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

6. Οι Γενικοί όροι καθορίζουν τους κανόνες, που όταν τηρούνται, ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και το περιεχόμενό του, εκτός εάν υπάρχει μια άλλη έγκυρη συμφωνία μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή.
7. Οι Γενικοί όροι είναι υποχρεωτικοί για όλους τους πελάτες του ιστότοπου. Η χρήση του σημαίνει ότι ο πελάτης έχει γνωρίσει ποσεκτικά και έχει συμφωνήσει μαζί τους, κάθε φορά που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.
7. 1. Τα δεδομένα και τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται από τους ΧΡΗΣΤΕΣ / ΠΕΛΑΤΕΣ χρησιμοποιούνται από εμάς για τη διαχείριση παραγγελιών, την επεξεργασία πληρωμών, για επικοινωνία μέσω email, SMS, Viber, WhatsApp, πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, TikTok) με τους ΧΡΗΣΤΕΣ /ΠΕΛΑΤΕΣ σχετικά με παραγγελίες, προϊόντα, υπηρεσίες και προωθητικές προσφορές ή προτάσεις προϊόντων.
8. Οι Γενικοί όροι μπορούν να τροποποιούνται μονομερώς και ανά πάσα στιγμή από την πλευρά του WOW Tea. Αυτές οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτησή τους στον ιστότοπο.
9. Με την αποδοχή των παρόντων Γενικών όρων ο Πελάτης δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του για τη σύναψη συμβάσεων εξ αποστάσεως ως αποτέλεσμα πραγματοποιημένης από τον ίδιο Παραγγελίας.
10. Το WOW Tea διατηρεί το δικαίωμά του να καταγγείλει ή να αρνηθεί την εγγραφή πελάτη, μονομερώς, κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς να επιβάλλονται κυρώσεις ή αποζημιώσεις σε σχέση με αυτό.
11. Η δυνατότητα παραγγελίας ισχύει μόνο για το ελληνικό έδαφος και μόνο για άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών. Με την εγγραφή στον ιστότοπο και τη δημιουργία παραγγελίας, ο πελάτης δηλώνει ότι είναι ενήλικος (έχει ηλικία άνω των 18 ετών).
12. Το WOW Tea διευκρινίζει ότι οι εικόνες (στατικές / δυναμικές παρουσιάσεις κλπ.) των προϊόντων είναι ενημερωτικές και ότι τα παραδοθέντα προϊόντα μπορεί να διαφέρουν από αυτά, που φαίνονται, λόγω τεχνικών σφαλμάτων, αλλαγών των χαρακτηριστικών, του σχεδιασμού ή της αναθεώρησής τους. Ο πωλητής δεν ευθύνεται για τέτοιες αναντιστοιχίες.
13. Τα χαρακτηριστικά, οι περιγραφές και οι τιμές των προϊόντων στον ιστότοπο μπορεί να περιέχουν σφάλματα και να υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τέτοιες ανατιστοιχίες, αλλά υποχρεούται να τις διορθώνει εγκαίρως, εάν τέτοιες αναφερθούν από τον Πελάτη.
14. Το WOW Tea διατηρεί το δικαίωμά του να κάνει αλλαγές στον ιστότοπο, τη δομή και τις λειτουργίες του χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους πελάτες.
15. Το WOW Tea δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα που μπορεί να προκύψουν στον ιστότοπο για τεχνικούς λόγους.
16. Το WOW Tea διατηρεί το δικαίωμά του να δημοσιεύει διαφημιστικά κουτιά /μπάνερ/ οποιουδήποτε είδους και/ή συνδέσμους σε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
17. Όλα τα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι σε προσφορά, πωλούνται και παραδίδονται μέχρις ότου εξαντληθούν οι διαθέσιμες ποσότητες στην αποθήκη του Πωλητή, ακόμη και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στον ιστότοπο.
18. Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει λινκ /συνδέσμους/ σε άλλους ιστότοπους και το WOW Tea δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις πολιτικές αυτών των ιστότοπων.
19. Ο πωλητής και ο πελάτης συμφωνούν ότι η ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ τους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ενός συγκεκριμένου λογαριασμού, έχει τη δύναμη μιας χειρόγραφης υπογραφής στη σχέση μεταξύ τους.
20. Εάν κάποια από τις διατάξεις αυτών των Γενικών όρων για τη χρήση του ιστότοπου είναι άκυρη ή μη εφαρμόσιμη για συγκεκριμένη σύμβαση, ανεξάρτητα από το λόγο για αυτό, αυτό δεν σημαίνει ότι οι άλλες διατάξεις είναι άκυρες ή μη εφαρμόσιμες.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗς

21. Η σύμβαση πώλησης αγαθών εξ αποστάσεως θεωρείται ότι έχει συναφθεί από τη στιγμή που ο Πωλητής παραδέχεται την παραγγελία την οποία αποστέλλει ο Πελάτης.
22. Ο πωλητής ειδοποιεί τον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφώνου για την καταχώρηση της παραγγελίας.
23. Σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η παραγγελία έχει καταχωρηθεί και ο πελάτης έχει λάβει επιβεβαίωση για αυτό, ο τελευταίος οφείλει πλήρη πληρωμή, η οποία διαπραγματεύεται για κάθε μεμονωμένη παραγγελία.
24. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμά του σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης να ακυρώσει εν μέρει ή πλήρως τη σύμβαση, οπότε οφείλει μόνο επιστροφή των εισπραχθέντων ποσών, χωρίς κόστος για τον πελάτη.
25. Όταν το απόθεμα ενός συγκεκριμένου είδους είναι ανεπαρκές για την εκπλήρωση όλων των παραγγελιών που έχουν ληφθεί, εφαρμόζεται ο κανόνας της προηγούμενης παραγράφου.
26. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον πελάτη, καθώς και οι παρόντες Γενικοί όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης εξ αποστάσεως.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

27. Η πρόσβαση στον ιστότοπο για εγγραφή λογαριασμού και δημιουργία παραγγελίας επιτρέπεται σε οποιονδήποτε πελάτη. Ο Πελάτης ευθύνεται για την ακρίβεια των παρεχόμενων δεδομένων και για την συμμόρφωσή του με τις ειδικές απαιτήσεις του νόμου σε σχέση με τη σύναψη πολιτικών συμβάσεων.
28. Το WOW Tea μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση κάθε πελάτη σε παραγγελίες, αγαθά, υπηρεσίες, μεθόδους πληρωμής και άλλα, κατά την απόλυτη κρίση του χωρίς προειδοποίηση ή ειδοποίηση. Το WOW Tea δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που ο πελάτης υποφέρει ή μπορεί να υποστεί ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης.
29. Κάθε πελάτης μπορεί να έχει μόνο ένα λογαριασμό στον ιστότοπο. Ένας λογαριασμός δεν επιτρέπεται να μοιράζεται μεταξύ πολλών πελατών, και η ευθύνη για όλες τις ζημιές από τέτοιο είδος μοιράσματος φέρεται από τον πελάτη.
30. Όλες οι τιμές του ιστότοπου είναι σε Ευρώ (EUR), με ΦΠΑ.
31. Η τιμή του προϊόντος δεν περιλαμβάνει το κόστος αποστολής και τα οφειλόμενα τέλη κατά την πληρωμή. Σε κάθε περίπτωση, πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, το WOW Tea θα αναφέρει στον ιστότοπο την αξία των πρόσθετων δαπανών που πρέπει να πληρώσει ο πελάτης.
32. Είναι δυνατό μετά από αγορά προϊόντος, το WOW Tea να ζητήσει από τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή άλλου τρόπου επικοινωνίας Κριτική σχετικά με το προϊόν που έχει αγοράσει. Με την εθελοντική παροχή Κριτικής ή/και φωτογραφίας από τον πελάτη, ο πελάτης συμφωνεί ρητώς το WOW Tea να χρησιμοποιεί αυτήν την Κριτική ή/και φωτογραφία για διαφημιστικούς σκοπούς στον ιστότοπό του ή στους υποτομείς του.
33. Οι τιμές στον ιστότοπο, που έχουν διαγραφεί με γραμμή, υποδεικνύουν την παλιά τιμή του προϊόντος στο κατάστημα. Αυτές οι τιμές είναι ενημερωτικές και δεν σχετίζονται με την πράγματι οφειλόμενη τιμή.
34. Κατά την παρουσίαση αγαθών και υπηρεσιών, η WOW Tea διατηρεί το δικαίωμά του να χρησιμοποιεί και άλλα προϊόντα (αξεσουάρ κ.λπ.) που ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στην τιμή του προϊόντος. Στις περιπτώσεις αυτές, η περιγραφή του προϊόντος περιλαμβάνει τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο σετ και κάθε προϊόν, που δεν περιλαμβάνεται στην ίδια περιγραφή, θεωρείται ότι δεν έχει συμπεριληφθεί στο σετ ανάλογα.
35. Το WOW Tea διατηρεί το δικαίωμά του να αλλάζει τις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους πελάτες.
36. Η τιμή των προϊόντων και των υπηρεσιών είναι εκείνη που αναφέρεται κατά τη στιγμή της παραγγελίας στα πλαίσια του αποθέματος ή/και κατά τη διάρκεια της περιόδου προσφοράς, εάν υπάρχει τέτοια. Οποιεσδήποτε αλλαγές στις τιμές, που έγιναν μετά την αποδοχή της παραγγελίας, δεν ισχύουν για αυτήν.
37. Το WOW Tea δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε προϊόντος που μπορεί να αγοραστεί από τον ιστότοπο, πριν να επιβεβαιώσει την ίδια στον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, ότι η παραγγελία ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε για παράδοση.
38. Η WOW Tea μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να εκδίδει κωδικούς προσφοράς για μεμονωμένους χρήστες / πελάτες.Η αξία και η περίοδος ισχύος καθορίζονται μονομερώς από την WOW TEA. Οι κωδικοί προσφοράς που παρέχονται δεν μπορούν να κοινοποιηθούν σε άλλους χρήστες / πελάτες.
38.1. Δεν είναι δυνατή η εφαρμογή δύο (2) ή περισσότερων προσφορών σε μία παραγγελία.
38.2. Όροι & Προϋποθέσεις προσφορών: Εκτός από το επιθυμητό δωρεάν τσάι, πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον άλλο ένα (1) είδος σε κανονική τιμή.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

39. Ο πελάτης μπορεί να πραγματοποιεί παραγγελία στον ιστότοπο προσθέτοντας τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο καλάθι αγορών, ακολουθώντας τις οδηγίες και τα βήματα στον ιστότοπο για να ολοκληρώσετε και να στείλει την παραγγελία.
40. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, ο Πελάτης συμφωνεί ότι όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες, απαραίτητες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αγοράς είναι σωστές και πλήρεις κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης της παραγγελίας.
41. Οι παραγγελίες, που δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν οδηγούν σε καταχώρηση μιας παραγγελίας.
42. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμα στα πλαίσια του αποθέμταος και μπορούν να επιβεβαιωθούν ή να απορριφθούν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.
43. Το WOW Tea διατηρεί το δικαίωμα η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης να καθορίζονται τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά τη στιγμή της επεξεργασίας της παραγγελίας.
44. Το WOW Tea δεν ευθύνεται για την τήρηση του χρόνου παράδοσης των προϊόντων.
45. Μέχρι τη στιγμή της παράδοσης, ο Πωλητής μπορεί να αρνηθεί να εκτελέσει μερικώς ή/και πλήρως μιας πραγματοποιημένης παραγγελίας, όταν η παράδοση είναι αδύνατη εξαιτίας αντικειμενικών λόγων ή εξαιτίας, κατά το νόμο, ελαττωμάτων της σύμβασης που έχει συναφθεί, προειδοποιώντας τον πελάτη για αυτό εκ των προτέρων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Πωλητής υποχρεούται να ανακτήσει τα ποσά που καταβλήθηκαν από τον πελάτη, εάν υπάρχουν τέτοια, χωρίς να επιβαρύνεται με πρόσθετα έξοδα για το τελευταίο, μετά το οποίο η σύμβαση θεωρείται ότι έχει τερματιστεί και τα μέρη δεν έχουν άλλες υποχρεώσεις μεταξύ τους.
46. Με την αποστολή της παραγγελίας, ο πελάτης δίνει στον Πωλητή το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί του με κάθε δυνατό τρόπο, όταν αυτό απαιτείται σε σχέση με την πραγματοποιημένη παραγγελία.
47. Σε περίπτωση που απαιτηθεί αλλαγή των χρόνων παράδοσης ή του περιεχομένου μιας παραγγελίας ή άλλων συμβατικών όρων, υπάλληλος του WOW Tea θα επικοινωνήσει με τον πελάτη μέσω τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να τον ειδοποιήσει για αυτό. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη σύμβαση ή να επιβεβαιώσει την παραγγελία. Και στις δύο περιπτώσεις, ο Πωλητής δεν ευθύνεται για ζημιές πέραν της ευθύνης για την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών.
48. Ο πελάτης μπορεί να αρνηθεί μια πραγματοποιημένη παραγγείλει έως ότου λάβει πληροφορίες, ότι η παραγγελία έχει συσκευαστεί και πρόκειται να αποσταλεί. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Πωλητής επιστρέφει τα ποσά που έχει καταβάλει εξ ολοκλήρου ο πελάτης, αν υπάρχουν τέτοια, με τον ίδιο τρόπο που έγινε η πληρωμή, χωρίς κόστος για τον πελάτη. Ο Πελάτης δεν ευθύνεται για ζημιές και απώλεια κερδών και η σύμβαση θεωρείται ότι έχει λυθεί.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

49. Σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως, κάθε πελάτης που έχει την ιδιότητα του χρήστη μπορεί να επιστρέψει το προϊόν σε ακέραια εμπορική κατάσταση, χωρίς να αναφέρει αντικειμενικό λόγο για την επιστροφή, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της παραλαβής του προϊόντος. Τα έξοδα αποστολής του προϊόντος, που επιστρέφεται, είναι υποχρέωση και ευθύνη του πελάτη. Το WOW Tea δεν θα αποδεχθεί προϊόντα που έχουν αποσταλεί με αντικαταβολή.
50. Άλλοι λόγοι ακύρωσης της σύμβασης εξ αποστάσεως από την πλευρά του πελάτη είναι:
50.1. Σπασμένη συσκευασία – Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει αντικατάσταση των αγαθών εάν διαπιστώσει ότι βρίσκονται σε κακή εμπορική κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση, το κόστος επιστροφής του προϊόντος βαρύνει τον Πωλητή. Με την παραλαβή των αγαθών από τον Πελάτη και εάν εντός 24 ωρών ο Πελάτης δεν αποστέλλει πληροφορίες γραπτώς ή τηλεφωνικά στο WOW Tea σχετικά με διαπιστωθείσες ζημίες στα αντίστοιχα προϊόντα, αυτά θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί σε καλή εμπορική κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή, το WOW Tea δεν υποχρεούται να αντικαθιστά τα αντίστοιχα προϊόντα.
50.2. Λανθασμένο προϊόν κατά την παράδοση. Εάν ο πελάτης διαπιστώσει ότι τα προϊόντα που έχουν παραδοθεί από τον Κούριερ διαφέρουν από αυτά που έχει παραγγείλει, μπορεί να τα επιστρέψει στον Κούριερ προκειμένου να του σταλούν τα σωστά. Τα έξοδα παράδοσης επιβαρύνουν τον Πωλητή.
51. Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει τον Πωλητή για την πρόθεσή του να επιστρέψει τα αγορασθέντα αγαθά ή να ακυρώσει τη σύμβαση εξ αποστάσεως, δηλώνοντας την απόφασή του σαφώς με γραπτή ανακοίνωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Για να ασκήσει το δικαίωμά του ακύρωσης, ο πελάτης πρέπει να χρησιμοποιήσει έντυπο άσκησης δικαιώματος ακύρωσης. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η περίοδος 14 ημερών για επιστροφή προϊόντος ή εάν το προϊόν επιστραφεί χωρίς ο Πελάτης να έχει ειδοποιήσει τον Πωλητή, ο τελευταίος δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που καταβλήθηκαν από τον Πελάτη.
52. Σε περίπτωση προβλημάτων με τα αγορασθέντα προϊόντα, ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με τον Πωλητή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].
Ο αναμενόμενος χρόνος απόκρισης είναι εντός 24 έως 48 ωρών (εξαιρουμένων των Σαββατοκύριακων).
53. Τα αγαθά πρέπει να επιστραφούν στην αποθήκη του WOW Tea: ul. “Simeon Petrov” 19, Bozhurishte, Sofia, για το WOW Tea με επιλογή εξέτασης, ώστε να εξεταστεί η κατάσταση και η συμμόρφωση με τους όρους επιστροφής.
54. Σε περίπτωση που ο πελάτης ασκήσει το δικαίωμά του ακύρωσης, το WOW Tea υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποδοχής των αγαθών πίσω στην αποθήκη του WOW Tea. Από το ποσό που έχει καταβάλλει ο πελάτης σύμφωνα με τη σύμβαση αφαιρείται το κόστος επιστροφής των αγαθών, εκτός εάν ο πελάτης επέστρεψε τα αγαθά για δικό του λογαριασμό και ειδοποίησε τον προμηθευτή για αυτό.
54.1. Εάν μετά την αποστολή της παραγγελίας, ο πελάτης αποφασίσει ότι δεν θέλει να την λάβει, πρέπει να την στείλει στην ΑΠΤΟΠ Ε.Π.Ε. με δικά του έξοδα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης υποχρεούται να παράσχει στην ΑΠΤΟΠ Ε.Π.Ε. τον έγκυρο αριθμό παρακολούθησης της απεσταλμένης παραγγελίας. Η ΑΠΤΟΠ Ε.Π.Ε. έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το ποσό που πληρώθηκε από τον πελάτη εντός 14 ημερών μετά την εξασφάλιση ότι η αποστολή έχει επιστραφεί στην αποθήκη και ότι δεν έχει κατασραφεί η κατάσταση των προϊόντων.
55. Ο πωλητής έχει δικαίωμα να καθυστερήσει την επιστροφή του ποσού μέχρι την παραλαβή των πωληθέντων αγαθών και δεν ευθύνεται για αποστολές που δεν έχουν παραδοθεί στην αποθήκη του.
56. Η επιστροφή του ποσού γίνεται με τραπεζική μεταφορά στο λογαριασμό που αναγράφεται στο έντυπο ακύρωσης που μπορείτε να κατεβάσετε ΕΔΩ. Εάν η πληρωμή γίνεται με τραπεζική κάρτα ή μέσω του Paypal, το ποσό επιστρέφεται στην κάρτα ή στον λογαριασμό από τον οποίο έγινε η πληρωμή.
57. Εάν ο πελάτης ασκήσει το δικαίωμά του ακύρωσης από τη σύμβαση εξ αποστάσεως, οφείλει να παραδώσει τα αγαθά πίσω στο WOW Tea χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο χρήστης έχει ανακοινώσει την απόφασή του να ακυρώσει τη σύμβαση. Η τελική προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν ο χρήστης στείλει τις πληροφορίες σχετικά με την απόφασή του στο WOW Tea γραπτώς πριν από την προθεσμία των 14 ημερών.
58. Η προθεσμία αντικατάστασης λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας ή θραύσης γυάλινων φιαλών και εγχυτήρων είναι 15 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή των προϊόντων από τον πελάτη. Ο πελάτης υποχρεούται να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (φωτογραφία ή βίντεο) για την αναφερόμενη τεχνική δυσλειτουργία ή ζημιά. Μετά από αυτή την περίοδο, το WOW Tea έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή ή την ανταλλαγή αυτών των προϊόντων.Τα μπουκάλια WOW TEA και τα περιορισμένα φλιτζάνια ΔΕΝ είναι ασφαλή για το πλυντήριο πιάτων. Η ATOP Ltd. δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που θα υποστούν τα μπουκάλια/φλιτζάνια μετά το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.
59. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος ακύρωσης της σύμβασης εξ αποστάσεως, ο πελάτης υποχρεούται να διατηρεί τα αγαθά που έλαβε από τον προμηθευτή, την ποιότητά τους και την ασφάλειά τους μέχρι την επιστροφή τους.
60. Σε περίπτωση που τα παραγγελθέντα και προπληρωμένα προϊόντα δεν μπορούν να παραδοθούν από τον Πωλητή, ο τελευταίος θα ενημερώσει τον Πελάτη για αυτό και θα επιστρέψει το καταβληθέν ποσό μέσα σε 14 ημέρες από την ημερομηνία διαπίστωσης αυτού του γεγονότος ή από την ημερομηνία, στην οποία ο πελάτης εξέφρασε την επιθυμία του να ακυρώσει τη σύμβαση.
61. Όροι επιστροφής ή αντικατάστασης:
61.1. Ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει γραπτώς τον Πωλητή μέσω email με μια συμπληρωμένη φόρμα επιστροφής.
Σε περίπτωση προβλήματος με τα προϊόντα, ο πελάτης πρέπει να παρέχει φωτογραφίες ή υλικό βίντεο.
61.2. Όλα τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση όπως στην παράδοση, χωρίς τραυματισμούς, σε καλή εμπορική κατάσταση και με πλήρη εξαρτήματα. Η συσκευασία πρέπει να είναι ακέραια, μη σχισμένη, μη γρατζουνισμένη ή μη κατεστραμμένη.
61.3. Αν το προϊόν συνοδεύτηκε από δώρο, το δώρο πρέπει να επιστραφεί επίσης.

61.4. Σύμφωνα με τη Σύμβαση πωλήσεων εξ αποστάσεως κάθε πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγοράστηκαν σε μη κατεστραμμένη εμπορική μορφή, χωρίς να παρουσιάσει αντικειμενικό λόγο γι’ αυτό, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Σε αυτήν την περίπτωση, τα έξοδα επιστροφής της παραγγελίας στην ΑΠΤΟΠ Ε.Π.Ε. βαρύνουν τον πελάτη. Η ΑΠΤΟΠ Ε.Π.Ε. δεν θα δεχτεί την παράδοση των επιστρεφόμενων προϊόντων που αποστέλλονται με αντικαταβολή.
61.5. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει ένα προϊόν που αγοράστηκε ως μέρος ενός πακέτου προσφοράς, τότε η κανονική τιμή των υπόλοιπων προϊόντων (ή η τιμή ενός πακέτου προσφοράς, εάν υπάρχει τέτοιο με τα ίδια προϊόντα) θα γίνει αποδεκτή για τη νέα τιμή της παραγγελίας (το κόστος της παράδοσης θα προστεθεί εάν η νέα τιμή της παραγγελίας είναι κάτω από το ελάχιστο για δωρεάν αποστολή). Η διαφορά μεταξύ του ποσού που πληρώθηκε από τον πελάτη και της νέας τιμής της παραγγελίας θα επιστραφεί στον πελάτη εντός 14 ημερών από την επιστροφή του προϊόντος στην ΑΠΤΟΠ Ε.Π.Ε.
62. Αν το προϊόν επιστρέφεται σε ανοιχτή / χρησιμοποιημένη κατάσταση όπου δεν μπορεί να πωληθεί ως καινούργια, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν από τον Πελάτη κατά την παραγγελία, καθώς και τα επακόλουθα έξοδα επιστροφής του προϊόντος.

ΠΛΗΡΩΜΗ

63. Οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών είναι τελικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ, καθώς και όλους τους άλλους φόρους και τέλη που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.
64. Η τιμή και ο τρόπος πληρωμής αναφέρονται σε κάθε παραγγελία.
65. Οι μέθοδοι πληρωμής που προσφέρει το WOW Tea είναι: πληρωμή με αντικαταβολή μέσω ταχυδρομικής εντολής πληρωμής, μέσω χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας, μέσω του Paypal.
66. Ο Πελάτης συμφωνεί να πραγματοποιήσει πληρωμή σύμφωνα με τη μέθοδο που επέλεξε και όπως συμφωνήθηκε κατά τη σύναψη της σύμβασης εξ αποστάσεως και σύμφωνα με τις όρους μεταξύ του πελάτη και του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
67. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να αποδεχθεί προκαταβολή για τις συμβάσεις αγοραπωλησίας αγαθών, που έχουν συναφθεί και την παράδοσή τους.
68. Σε περίπτωση που το WOW Tea δεν λάβει πληρωμή σύμφωνα με τη μέθοδο που επέλεξε ο πελάτης και σύμφωνα με τις συμφωνημένες προθεσμίες πριν την εκτέλεση της παραγγελίας, θεωρείται ότι αυτή ‘εχει απορριφθεί από τον πελάτη.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

69. Ο πωλητής παραδίδει τα παραγγελθέντα προϊόντα στο διαδίκτυο μέσω της ταχυμεταφορικής εταιρείας ACS.
69.1. Η ATOP Ltd. Δεν είναι υπεύθυνη εάν η παραγγελία έχει την κατάσταση <<παραδομένη>> στην εταιρεία ταχυμεταφορών και ο πελάτης έχει αξιώσεις σχετικά με αυτήν.
Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης πρέπει να συμπληρώσει μια αίτηση ότι δεν έχει λάβει την παραγγελία και να την παραδώσει στην ATOP ltd.
Έτσι ώστε η τελευταία να μπορεί να ξεκινήσει έρευνα με την εταιρεία ταχυμεταφορών.
70. Ο πωλητής εκτελεί την παράδοση αγαθών μόνο στο έδαφος της Ελλάδας.
71. Τα αγαθά που πωλούνται συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα και την αρχική συσκευασία.
70.1. Επειδή η ΑΠΤΟΠ Ε.Π.Ε. είναι μια εταιρεία που εδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι παραγγελίες αποστέλλονται από το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ορισμένες χώρες εκτός της ΕΕ ενδέχεται να προκύψουν δασμοί / ΦΠΑ και υποχρεώσεις παράδοσης. Είναι ευθύνη του πελάτη να ενημερώνεται για τέτοια τέλη και χρεώσεις.
72. Ο χρόνος για παράδοση είναι μεταξύ 2 και 4 εργάσιμων ημερών. Παρα. 47 είναι εξαίρεση.
72.1. PRIORITY SHIPPING – Αυτή η υπηρεσία διασφαλίζει ότι η παραγγελία θα υποβληθεί σε επεξεργασία με προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων παραγγελιών. Τέτοιες παραγγελίες διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση ανεπαρκών εμπορευμάτων, καθώς και παραδίδονται σε κούριερ για να παραδοθούν πρώτοι. Η ΑΠΤΟΠ Ε.Π.Ε. δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην παράδοση από την εταιρεία ταχυμεταφορών.
73. Το ποσό για παράδοση είναι 4.90 Ευρώ με ΦΠΑ.
74. Παράδοση παραγγελιών που περιέχουν αγαθά άνω των 40 Ευρώ (με ΦΠΑ) είναι δωρεάν για τον πελάτη.
75. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους χρόνους παράδοσης των αγαθών είναι κατά προσέγγιση και ο Πωλητής δεν δεσμεύεται από αυτούς για την εκτέλεση της παράδοσης σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο πελάτης δεν δικαιούται καμία αποζημίωση σε περίπτωση καθυστερημένης παράδοσης.
76. Οι παραδόσεις γίνονται από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή μεταξύ 09.00 και 18.00, εκτός από τις αργίες. Μπορεί να υπάρχει εξαίρεση για οικισμούς με ειδικό χρονοδιάγραμμα εξυπηρέτησης.
77. Την ημέρα της παράδοσης, ο πελάτης λαμβάνει μήνυμα SMS ή/και e-mail από τον Κούριερ ότι έχει αποστολή που να λάβει. Εάν ο πελάτης δεν βρεθεί στη συμφωνημένη ημέρα και τόπο και δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο για να δεχτεί την αποστολή από το όνομά του, ο Κούριερ σημειώνει ότι έχει επισκεφθεί τη διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας. Η αποστολή επιστρέφεται στο γραφείο του Κούριερ μέχρι να ζητηθεί. Εάν ο πελάτης δεν επικοινωνήσει με τον Πωλητή ή την εταιρεία ταχυμεταφορών την επόμενη ημέρα, η παραγγελία θεωρείται ακυρωμένη.
78. Ο πελάτης έχει δυνατότητα να ανοίξει και να ελέγξει το περιεχόμενο της αποστολής πριν από την πληρωμή στον Κούριερ.
79. Το WOW Tea ή εκπρόσωπος της εταιρείας ταχυμεταφορών γνωστοποιεί τον πελάτη τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εάν εμφανιστούν απρόβλεπτες συνθήκες που εμποδίζουν την έγκαιρη εκτέλεση της παράδοσης.
80. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η πιστοποίηση των παραληφθέντων προϊόντων μπορεί να γίνει από πρόσωπο, για το οποίο, σύμφωνα με τις περιστάσεις, μπορεί να συναχθεί ότι θα διαβιβάσει τις πληροφορίες στον πελάτη – συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση.
81. Ο Πελάτης πρέπει να ελέγξει τα αγαθά κατά την παράδοση και την επίδοσή της από τον Πωλητή ή τον Ταχυμεταφορέα και σε περίπτωση τυχόν αναντιστοιχιών με την παραγγελία, να ειδοποιήσει αμέσως τον Πωλητή.
82. Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγορασθέντων αγαθών μεταβιβάζεται στον πελάτη μόλις ο πελάτης ή τρίτος που έχει οριστεί από τον ίδιο, εκτός από την εταιρεία ταχυμεταφορικών υπηρεσιών, που έχει επιλέξει το WOW Tea, αποδεχθεί τα αγαθά.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

83. Η κυριότητα των αγαθών μεταβιβάζεται με την παράδοσή τους στον πελάτη μετά την πληρωμή από την πλευρά του. Η παράδοση των προϊόντων θα πιστοποιείται με την υπογραφή του πελάτη στο παραστατικό μεταφοράς που παρέχεται από τον Κούριερ.

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

84. Ο πωλητής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί υπεργολάβους χωρίς να χρειάζεται να ειδοποιεί ή να λαμβάνει τη συγκατάθεση του πελάτη. Ο πωλητής θα είναι υπεύθυνος για τις ενέργειες αυτών των υπεργολάβων.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

85. Όλο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, του σχεδιασμού, του λογισμικού, των βάσεων δεδομένων, των πληροφοριών και οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου, που αναρτάται στον ιστότοπο, ανήκει στο WOW Tea ή σε τρίτους, καθώς σε αυτήν την περίπτωση το WOW Tea διαθέτει άδεια χρήσης.
86. Όλο το περιεχόμενο στο οποίο έχει πρόσβαση ο πελάτης προστατεύεται από το νόμο, εκτός εάν συνοδεύεται από γραπτή συγκατάθεση χρήσης μεταξύ του WOW Tea και του πελάτη ή τρίτου.
87. Η σύμβαση εξ αποστάσεως δεν επιτρέπει στον πελάτη να αντιγράφει, να διανέμει, να θέτει στη διάθεση τρίτων, να τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου του ιστότοπου, εκτός εάν υπάρχει ρητή συγκατάθεση του WOW Tea.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

88. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι με την παροχή των προσωπικών του δεδομένων στον Πωλητή, τα ίδια μπορεί να χρησιμοποιούνται για νόμιμους σκοπούς χωρίς ο Πωλητής να ζητήσει από τον Πελάτη τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία τους σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση.
89. Το WOW Tea μπορεί, χωρίς τη συγκατάθεση του πελάτη, να συλλέγει άλλες πληροφορίες όπως, αλλά χωρίς περιορισμό, διεύθυνση IP, λειτουργικό σύστημα, χρόνο επίσκεψης, τοποθεσία από την οποία είναι προσβάσιμος ο ιστότοπος, όνομα και έκδοση του προγράμματος περιήγησης και άλλα δεδομένα που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε για την πρόσβαση στον ιστότοπο.
90. Ο Πελάτης μπορεί να αρνηθεί τη συλλογή προσωπικών στοιχείων και να ζητήσει τη διαγραφή τους, αποσύροντας έτσι τη συγκατάθεσή του από τους Γενικούς όρους, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση από κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη στο άλλο ή/και χωρίς καμιά από τις δύο πλευρές να είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία στον άλλο. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται εγγράφως μέσω των μέσων επικοινωνίας με τον Πωλητή.
91. Παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες του στον Πωλητή, όπως, αλλά χωρίς περιορισμό, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τηλέφωνο, ο Πελάτης συμφωνεί να επικοινωνήσει με τον Πωλητή και τρίτους που είναι συνεργάτες του WOW Tea.
92. Ο Πελάτης ευθύνεται για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασής του και του λογαριασμού του και ευθύνεται για όλες τις ενέργειες που εκτελούνται μέσω του λογαριασμού του.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

93. Το WOW Tea συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, διατηρώντας στις κανονιστικές απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 της ΕΕ και του Συμβουλίου και του Νόμου περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τις δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται από την εταιρεία. Ένα μέρος αυτών των προσωπικών δεδομένων συλλέγεται σε σχέση με τις νομικές απαιτήσεις προς το WOW Tea, το άλλο μέρος βασίζεται στις ανάγκες εκπλήρωσης των συμβάσεων που συνάπτονται με τους πελάτες και το τρίτο μέρος βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων αυτών των δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ και ανάλυσης. Πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προστασία και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων περιέχονται στη Δήλωση εμπιστευτικότητας και στην Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων του WOW Tea, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Γενικών όρων.
94. Σύμφωνα με τον Νόμο περί της Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, ο χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δικά του Προσωπικά δεδομένα που έχει εισάγει, καθώς και να διορθώνει αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα.
95. Τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη μπορούν να παραχωρηθούν στις αρμόδιες δημόσιες αρχές, δυνάμει και εντός του νόμου και κατόπιν ρητής αίτησής από την πλευρά τους σε σχέση με αυτό.

ΕΥΘΥΝΗ

96. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που έχει υποστεί ο πελάτης ή τρίτος λόγω ανωτέρας βίας ή τέτοιες που είναι εκτός από τον έλεγχο του Πωλητή.
97. Ο πωλητής δεν ευθύνεται για σωματικές ή ψυχικές αναπηρίες καθώς και αλλεργικές αντιδράσεις που προκύπτουν από τη χρήση των προϊόντων. Τα προϊόντα του WOW Tea δεν συνιστώνται για εγκύους, θηλάζουσες μητέρες και παιδιά κάτω των 18 ετών. Τα προϊόντα στο κατάστημα του WOW Tea δεν είναι φάρμακο ή υποκατάστατο του. Εάν διστάσετε να ανακαλύψετε τις επιδράσεις οποιωνδήποτε συστατικών των προϊόντων που αναγράφονται στη συσκευασία κάθε προϊόντος στη φυσική ή πνευματική σας κατάσταση, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα. Εάν διστάσετε σε σχέση με τις επιδράσεις οποιουδήποτε από τα συστατικά των προϊόντων, που αναγράφονται στη συσκευασία κάθε προϊόντος, στη φυσική ή ψυχική σας κατάσταση, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη χρήση των προϊόντων.
98. Το WOW Tea δεν ευθύνεται για τις ενέργειες οποιουδήποτε προσώπου που χρησιμοποιεί το περιεχόμενο του ιστότοπου.
99. Το WOW Tea δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες, άμεσες, έμμεσες, τυχαίες ή άλλες, που προκύπτουν από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης του ιστότοπου ή από τυχόν λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη.
100. Το WOW Tea δεν εγγυάται στον πελάτη τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε προϊόντος, την πρόσβαση στον ιστότοπο, το λογαριασμό, το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που έχει υποστεί ως αποτέλεσμα ο πελάτης ή τρίτος.
101. Το WOW Tea δεν προσφέρει καμία εγγύηση ότι τα προϊόντα θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις ή τις προσδοκίες του πελάτη.
102. Το WOW Tea σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημιές, όπως, αλλά χωρίς περιορισμό, απώλεια κερδών, απώλεια πληροφοριών, διακοπή δραστηριοτήτων, που προκύπτουν από τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα από τη χρήση του ιστότοπου.
103. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η ευθύνη του πωλητή περιορίζεται μέχρι την αξία των παραγγελθέντων και πληρωμένων από τον πελάτη αγαθών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

104. Δημιουργώντας έναν λογαριασμό, ο πελάτης συμφωνεί από προεπιλογή να λαμβάνει φυλλάδια, ειδοποιήσεις, ενημερωτικά δελτία και άλλες ειδικές προσφορές από το WOW Tea.
105. Ο Πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αρνηθεί να λαμβάνει ειδικές προσφορές, φυλλάδια και ειδοποιήσεις: χρησιμοποιώντας τον ειδικό σύνδεσμο που περιέχεται σε κάθε ειδική προσφορά, χρησιμοποιώντας ένα ειδικό τμήμα στο λογαριασμό του, καλώντας τον πωλητή, γραπτώς στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
106. Με την αποδοχή αυτών των όρων, ο πελάτης συμφωνεί να λαμβάνει από προεπιλογή κλήσεις, μηνύματα και σύντομα μηνύματα κειμένου, που πραγματοποιούνται με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης, που έχει συναφθεί.
107. Ο Πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αρνηθεί να λαμβάνει μηνύματα και σύντομα μηνύματα κειμένου, καλώντας τον πωλητή ή γραπτώς μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
108. Το WOW Tea διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει μεμονωμένες επαφές πελάτη από τη βάση δεδομένων του χωρίς περαιτέρω δεσμεύσεις και χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.
109. Το WOW Tea δεν διανέμει ανεπιθύμητα εμπορικά μηνύματα κατά την έννοια του Νόμου περί του ηλεκτρονικού εμπορίου.
110. Η άρνηση λήψης ειδικών προσφορών και ειδοποιήσεων δεν αποτελεί παραίτηση από την παρούσα σύμβαση.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

111. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών τους σε περίπτωση ανωτέρας βίας.
112. Εάν εντός 14 ημερών από την επέλευση της ανωτέρας βίας αυτή δεν μπορεί να ξεπεραστεί, κάθε από τα συμβαλλόμενα μέρη δικαιούται να ζητήσει από το άλλο να καταγγείλει τη σύμβαση, χωρίς κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να ευθύνεται για τις ζημιές, που προκλήθηκαν.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

113. Το παρόν Έγγραφο έχει συνταχθεί και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το βουλγαρικό δίκαιο και νομοθεσία.
114. Με τη χρήση, την επίσκεψη στο ιστότοπο, την εξέταση και οποιοδήποτε άλλο του περιεχομένου, προϊόντος, προσβάσιμο ή/και παραδοθέν με οποιονδήποτε τρόπο, ο πελάτης συμφωνεί με τους παρόντες Γενικούς όρους.
115. Οι διαφορές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ ενός πελάτη και του WOW Tea θα διευθετούνται με αμοιβαία συμφωνία μέσω αμοιβαίων αποχωρήσεων. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, η διαφορά θα παραπεμφθεί στο διαιτητικό δικαστήριο της Σόφιας της ένωσης Διεθνής Ένωσης Δικαιοσύνης και Διαιτησίας σύμφωνα με τον κανονισμό της. Αυτή η ρήτρα διαιτησίας δεν ισχύει για πελάτες που είναι φυσικά πρόσωπα. Οι διαφορές με πελάτες – φυσικά πρόσωπα θα παραπεμφθούν στο φυλετικά και τοπικά αρμόδιο βουλγαρικό δικαστήριο.
116. Εποπτικές αρχές:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαδικτυακής Επίλυσης Διαφορών
Ιστότοποσ: ec.europa

WOW TEA

© 2021 WOW Tea Greece. All rights reserved

 
Εγγραφείτε Θα σας ενημερώσουμε όταν το προϊόν θα είναι ξανά διαθέσιμο. Παρακαλούμε εισάγετε το email σας παρακάτω.