Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de verkoop van goederen via een e-commercewebsite.

ONDERWERP  

1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten voor verkoop op afstand in de zin van de Consumentenbeschermingswet tussen “ATOP” LLC en consumenten in verband met het bestellen en kopen van het aangebodene via de elektronische winkel www.wowtea.eu/nl.

BEDRIJFSINFORMATIE

2. “ATOP” LLC. is een handelsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid in de zin van de Handelswet, met UIC: 204725382, VAT number: BG 204725382 en adres van de directie: 79 Nikola Gabrovski Str., Fl. 1, Sofia 1700, Bulgaria.
3. 3. “WOW Tea” is een gereserveerd handelsmerk van “ATOP” LLC. en zijn eigendom. ”WOW Tea” is beheerder van de webpagina https://www.wowtea.eu/nl/ en de bijbehorende subdomeinen.
4. Naast het hierboven vermelde adres kan er contact opgenomen worden met “WOW Tea” via telefoonnummer + 359 889 354 543 of via e-mail: [email protected].

De geschatte responstijd bedraagt 24 tot 48 uur (exclusief weekenden).

ALGEMENE DEFINITIES

5. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:
5.1. Verkoper – “WOW Tea” of een van de partners van “ATOP” Ltd., gepubliceerd op de website.
5.2. Website/Site – webpagina’s, gekoppeld aan de domeinen www.wowtea.eu/nl en de bijbehorende subdomeinen.
5.3. Internetpagina – een integraal en afzonderlijk onderdeel van een website.
5.4. Gebruiker/Klant – Elke persoon die geen werknemer is van “WOW Tea” en die op welke manier dan ook gebruik maakt van de hierboven beschreven internetpagina’s.
5.5. Gebruikersaccount/Account – een apart gedeelte op de site, met informatie over de gebruiker, verstrekt door dezelfde bij registratie en opgeslagen door www.wowtea.eu/nl, terwijl toegang tot het gebruikersprofiel wordt uitgevoerd door het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord. Het gebruikersprofiel biedt de gebruiker de mogelijkheid om gegevens, ingevoerd bij registratie, evenals vermeldingen in het adresboek te bekijken en te bewerken, om toegang te krijgen tot informatie over alle aanvragen voor de aankoop van goederen uit de e-commerce winkel www.wowtea.eu/nl , het wijzigen van het wachtwoord voor toegang, het verkrijgen van een abonnement, respectievelijk het weigeren van een abonnement voor het ontvangen van een informatiebulletin en dergelijke.
5.6. Bestelling – verzoek van de klant, waarmee hij of zij verklaart goederen of diensten van de site te willen kopen.
5.7. Catalogus/winkel – lijst met goederen die zich op een site bevinden en de belangrijkste inhoud ervan vertegenwoordigen, waartoe klanten gratis toegang hebben.
5.8. Goederen – onderdeel van de catalogus, gelegen op een site, dat onderwerp is van het verkoopcontract.
5.9. Contract – elk contract, op afstand gesloten, tussen “WOW Tea” en een klant voor de aankoop van goederen op de site, als gevolg van het indienen van een klantbestelling. Deze algemene voorwaarden zijn een integraal onderdeel van dit contract. Elke afzonderlijk geplaatste bestelling vormt een afzonderlijk contract.
5.10. Inhoud – Alle informatie op de website, die toegankelijk is via een elektronisch apparaat; de inhoud van alle informatie die door de klant naar de verkoper wordt verzonden en vice versa.
5.11. Nieuwsbrief, Brochure, Bericht – Informatiebronnen, betreffende producten op de “WOW Tea” site, zonder gebonden te zijn aan de verstrekte informatie.
5.12. Betaling – Het innen of terugvorderen van gelden die voortvloeien uit de verkoop van een product.
5.13. Omstandigheid van overmacht – Onvoorzienbare gebeurtenis, buiten de wil van de partijen, die niet kan worden vermeden.

ALGEMEEN

6. De algemene voorwaarden bevatten regels volgens welke de klant de site en de inhoud ervan kan gebruiken, in gevallen waarin er geen anderszins geldige overeenkomst tussen hem en de Verkoper beschikbaar is.
7. De algemene voorwaarden zijn verplicht voor alle klanten van de site. Het gebruik ervan betekent dat de klant zich zorgvuldig aan hen heeft voorgesteld en ermee heeft ingestemd bij elk gebruik.
7. 1. De door gebruikers/klanten verstrekte gegevens en persoonlijke informatie worden door WOW TEA gebruikt om bestellingen te beheren, producten en diensten te leveren, betalingen te verwerken, te communiceren via e-mail, sms, Viber, WhatsApp, sociale mediaplatforms (Facebook, Instagram, TikTok) met gebruikers/klanten over bestellingen, producten, diensten en promotionele aanbiedingen of productaanbevelingen.

8. Algemene voorwaarden kunnen eenzijdig en te allen tijde door “WOW Tea” worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de site zijn gepubliceerd.
9. Met het aanvaarden van deze algemene voorwaarden gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met het sluiten van overeenkomsten op afstand naar aanleiding van een door hem geplaatste bestelling.
10. “WOW Tea” behoudt zich het recht voor om de registratie van de klant eenzijdig naar eigen goeddunken te beëindigen of te weigeren, zonder enige boete of compensatie verschuldigd te zijn.
11. 11. Het plaatsen van een bestelling is alleen mogelijk en geldig voor het grondgebied van Nederland en alleen voor personen ouder dan 18 jaar. Door zich te registreren op de website en een bestelling te plaatsen, verklaart de klant dat hij/zij meerderjarig is (op 18-jarige leeftijd).
12. “WOW Tea” geeft aan dat afbeeldingen (statische/dynamische presentaties en dergelijke) van de producten een informatief karakter hebben en dat het mogelijk is dat de geleverde producten afwijken van wat is afgebeeld, als gevolg van technische fouten, verandering van kenmerken, ontwerp of hun controle. De verkoper draagt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke afwijkingen.
13. De kenmerken, beschrijvingen en prijzen van producten op de site kunnen fouten bevatten en kunnen op elk moment worden gewijzigd. De verkoper draagt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke afwijkingen, maar is verplicht deze tijdig te verwijderen, indien dit door de klant wordt aangegeven.
14. “WOW Tea” behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen op de site, de structuur en functies ervan zonder voorafgaande kennisgeving aan de klanten.
15. “WOW Tea” is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten die om technische redenen op de site kunnen voorkomen.
16. “WOW Tea” behoudt zich het recht voor om reclameblokken/banners/van welke aard dan ook en/of verbindingen/links te publiceren in elk deel van de site, in overeenstemming met de huidige wetgeving.
17. Alle goederen, inclusief de goederen in aanbieding, worden verkocht en verzonden tot uitputting van de beschikbare hoeveelheden vanuit het magazijn van de Verkoper, zelfs als dat niet uitdrukkelijk vermeld staat op de site.
18. Het is mogelijk dat de site links/verwijzingen bevat naar andere sites, “WOW Tea” draagt niet de verantwoordelijkheid voor de inhoud en het beleid van deze sites.
19. De verkoper en de klant komen overeen dat alle elektronische communicatie tussen hen, inclusief het gebruik van een bepaald account, de kracht heeft van een handgeschreven handtekening in de relaties tussen hen.
20. Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden voor het gebruik van de site ongeldig of niet van toepassing is op het specifieke contract, ongeacht de reden daarvoor, impliceert dit geen enkele ongeldigheid of niet-toepasselijkheid van de andere bepalingen.

VERKOOPCONTRACT

21. Het contract voor de verkoop van goederen op afstand wordt geacht te zijn gesloten vanaf het moment dat een door de klant verzonden bestelling door de verkoper wordt aanvaard.
22. De Verkoper informeert de klant per e-mail en/of telefoon voor de registratie van het contract.
23. In alle gevallen waarin een bestelling is geregistreerd en de klant een bevestiging heeft ontvangen, is deze een volledige betaling verschuldigd, die voor elke individuele bestelling wordt onderhandeld.
24. De verkoper behoudt zich het recht voor om bij onmogelijkheid tot levering de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te weigeren; aangezien hij in dit geval enkel de ontvangen bedragen moet terugbetalen, zonder kosten voor de klant.
25. Wanneer de magazijnvoorraad van een bepaald artikel onvoldoende is voor de uitvoering van alle ontvangen bestellingen, wordt de regel uit het vorige punt toegepast.
26. De verstrekte informatie van de klant, evenals de huidige algemene voorwaarden, maken integraal deel uit van het contract voor verkoop op afstand.

INTERNETVERKOOPBELEID

27. Toegang tot de site voor registratie van een account en het aanmaken van een bestelling is voor elke klant toegestaan. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingediende gegevens en voor de naleving van de bijzondere eisen van de wet in verband met het sluiten van civiele contracten.
28. “WOW Tea” kan de toegang tot bestellingen, producten, diensten, betaalmethoden en andere van elke klant beperken, naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. “WOW Tea” draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade die de klant lijdt of kan lijden als gevolg van deze beslissing.
29. Elke klant kan slechts één account hebben op de site. Het is niet toegestaan om een account te delen met meerdere klanten; alle verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van het delen van een account wordt gedragen door de klant.
30. Alle prijzen op de site worden vermeld in euro’s (EUR), inclusief BTW.
31. De prijs van het product omvat niet de bezorgkosten en de openstaande betalingskosten. In alle gevallen zal “WOW Tea” vóór de voltooiing van het contract een locatiewaarde van de extra kosten vaststellen, die de klant moet betalen.
32. Het is mogelijk om na aankoop van goederen door “WOW Tea” de klant via e-mail, telefoon of een ander communicatiemiddel te vragen om een beoordeling van de gekochte goederen. Door vrijwillig een review en/of een foto van de klant te verstrekken, gaat deze er uitdrukkelijk mee akkoord dat “WOW Tea” deze review en/of foto mag gebruiken voor reclamedoeleinden op zijn site of zijn subdomeinen.
33. Prijzen op de site, gekruist met een lijn, geven de oude prijs van goederen in de winkel aan. Deze prijzen zijn informatief van aard en hebben geen relatie met de werkelijk verschuldigde prijs.
34. Bij de presentatie van producten en diensten behoudt “WOW Tea” zich het recht voor om andere producten (accessoires en andere) te gebruiken, die mogelijk niet zijn inbegrepen in de prijs van het product. In dergelijke gevallen bevat de beschrijving van het product de meegeleverde set producten en alle producten die niet in dezelfde beschrijving zijn opgenomen, worden beschouwd als niet inbegrepen in het pakket.
35. “WOW Tea” behoudt zich het recht voor om de prijzen van goederen en diensten op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant.
36. De prijs van producten en diensten is deze, die beschikbaar is op het moment van het plaatsen van een bestelling in het kader van de voorraadsaldi en/of voor de periode van de promotie, indien die er is. Eventuele prijswijzigingen, ontstaan na de vaststelling van de bestelling, hebben daarop geen betrekking.
37. “WOW Tea” garandeert niet de beschikbaarheid van enig product dat op de site kan worden gekocht, voordat het aan de klant via e-mail of telefoon heeft bevestigd dat het contract is uitgevoerd en een bestelling is verzonden voor levering.
38.WOW Tea kan, naar eigen goeddunken, promotionele kortingscodes verstrekken aan individuele gebruikers/klanten. De waarde, omvang en geldigheidsduur worden eenzijdig door WOW TEA bepaald. De verstrekte promotiecodes kunnen niet worden gedeeld met andere gebruikers/klanten.
38.1. Twee (2) of meer promoties kunnen niet op één bestelling worden toegepast.
38.2.Voorwaarde voor de actie “gratis thee bij tweede bestelling” – bij de bestelling moet naast de gewenste gratis thee minimaal één (1) artikel tegen een normale prijs worden geselecteerd.

BESTELLING

39. De klant kan een bestelling op de site plaatsen door de voorgestelde goederen en diensten aan het winkelwagentje toe te voegen, door de instructies en stappen op de site te volgen, om de bestelling te voltooien en te verzenden.
40. Bij voltooiing van zijn bestelling gaat de klant ermee akkoord dat alle verstrekte informatie die vereist is in het aankoopproces correct en volledig is op het moment van de bestelling.
41. Onvolledige bestellingen leiden niet tot registratie van een bestelling.
42. Goederen en diensten zijn beschikbaar in het kader van de beschikbaarheid van productvoorraden en kunnen worden bevestigd of geweigerd afhankelijk van de beschikbaarheid.
43. “WOW Tea” behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid en leveringsvoorwaarden per telefoon of e-mail te verduidelijken op het moment dat een bestelling wordt verwerkt.
44. “WOW Tea” draagt geen verantwoordelijkheid voor de naleving van de leveringsvoorwaarden van de producten.
45. Tot de levering kan de verkoper weigeren een geplaatste bestelling geheel en/of gedeeltelijk uit te voeren wanneer de levering onmogelijk is vanwege objectieve redenen of vanwege juridische gebreken in de gesloten overeenkomst, op voorwaarde dat hij de klant hiervan vooraf op de hoogte stelt. In dergelijke gevallen is de verkoper verplicht de eventuele door de klant betaalde bedragen terug te betalen, zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt, waarna de overeenkomst als ontbonden wordt beschouwd en de partijen geen andere verplichtingen jegens elkaar hebben.
46. Met het plaatsen van een bestelling geeft de klant het recht aan de verkoper om op alle mogelijke manieren contact met hem op te nemen voor begeleiding, wanneer dit in verband met de genoemde bestelling nodig is.
47. Indien een wijziging in de leveringsvoorwaarden of in de inhoud van de geplaatste bestelling of in andere voorwaarden in het contract noodzakelijk is, dient een medewerker van “WOW Tea” de klant hiervan per telefoon of e-mail op de hoogte te stellen. In dat geval heeft de klant het recht om de overeenkomst te weigeren of de bestelling te bevestigen. In beide gevallen is de verkoper niet aansprakelijk voor schade die verder gaat dan de aansprakelijkheid voor terugbetaling van de reeds betaalde bedragen.
48. De klant kan een bestelling weigeren tot het moment waarop hij bericht ontvangt dat de bestelling voltooid is en een verzending in behandeling heeft. Dit kan gedaan worden door een e-mail te sturen naar het adres: [email protected]. In deze gevallen recupereert de verkoper de door de klant gedane betaling, als die er is, volledig op dezelfde wijze als waarop de betaling is gedaan, zonder enige kosten voor de klant. De klant is niet aansprakelijk voor schade en verlies van voordelen en het contract wordt geacht te zijn beëindigd.

RETOUR VAN GOEDEREN EN INTREKKING VAN HET CONTRACT VOOR VERKOOP OP AFSTAND

49. Volgens de overeenkomst voor verkoop op afstand kan elke klant die de hoedanigheid van een gebruiker heeft, de overeenkomst op een niet-inbreukmakende commerciële manier annuleren zonder een objectieve reden voor de claim op te geven, binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de goederen. Vanaf de dag van het herroepingsbericht heeft de consument nog eens 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen. De verzendkosten voor het retourneren zijn een aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de klant. “WOW Tea” accepteert geen goederen die worden verzonden via de betaalmethode onder rembours.
50. Andere gronden voor beëindiging van de overeenkomst op afstand door de klant zijn:
50. 1. Defecte verpakking – De klant kan om vervanging van de goederen verzoeken als hij constateert dat deze er commercieel slecht uitziet. In dit geval zijn de kosten voor het retourneren van het product voor rekening van de verkoper. Indien de klant bij ontvangst van de goederen door de klant niet binnen 24 uur schriftelijk of telefonisch contact opneemt met “WOW Tea” om de schade aan de betreffende producten vast te stellen, worden deze geacht in goede commerciële vorm te zijn ontvangen. In dit geval is “WOW Tea” niet verplicht de betreffende producten te vervangen.
50. 2. Gemengd product bij levering. Als de klant constateert dat het door de koerier geleverde product afwijkt van het product dat hij heeft besteld, kan hij het terugsturen naar de koerier om hem het juiste product te sturen. De verzendkosten zijn voor rekening van de verkoper.
51. De klant is verplicht om de verkoper op de hoogte te stellen van zijn voornemen om de gekochte goederen terug te sturen of om zich terug te trekken uit de koopovereenkomst op afstand, door zijn beslissing binnen de gestelde termijn ondubbelzinnig kenbaar te maken via schriftelijke communicatie via e-mail. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant het herroepingsformulier gebruiken. Bij het niet naleven van de productretourtermijn van 14 dagen of indien het product wordt geretourneerd zonder dat de klant de verkoper hiervan op de hoogte heeft gebracht, is deze niet verplicht de door de klant betaalde bedragen terug te betalen.
52. Als er zich een probleem voordoet met de gekochte goederen, kan de klant contact opnemen met de verkoper via e-mailadres: [email protected].
De geschatte reactietijd bedraagt 24 tot 48 uur (exclusief weekenden).
53. Goederen moeten worden geretourneerd naar het magazijn van “WOW Tea”: Bedrijf: MLV-Fulfillment, c/o WOW TEA, adres: Am Bocherich 4, 57271 Hilchenbach, Duitsland, telefoon: 004917642755694 voor “WOW Tea” met de mogelijkheid om de status van de producten te bekijken en te onderzoeken om vast te stellen of aan de retourvoorwaarden wordt voldaan.

54. In het geval dat de klant gebruik maakt van zijn recht om de koopovereenkomst op afstand te herroepen, zal “WOW Tea” de betaalde bedragen volledig terugbetalen binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop het artikel terug werd aanvaard in het magazijn van “WOW Tea”. De kosten voor het terugsturen van de goederen worden afgetrokken van het bedrag dat de consument heeft betaald in overeenstemming met de overeenkomst, behalve als de klant de goederen voor eigen rekening heeft teruggestuurd en de leverancier heeft geïnformeerd.
54.1. – Als de klant zijn bestelling niet langer wenst, moet hij/zij de goederen op zijn/haar rekening terugsturen naar ATOP LLC. De klant moet ATOP LLC dan een trackingnummer verstrekken. Wanneer ATOP LLC ervoor heeft gezorgd dat de goederen naar het magazijn zijn teruggestuurd en het pakket niet is beschadigd, heeft zij de verantwoordelijkheid om het geld binnen 14 kalenderdagen aan de klant terug te betalen.
55. De verkoper heeft het recht om de terugvordering van het bedrag uit te stellen tot de ontvangst van de verkochte goederen en is niet verantwoordelijk voor artikelen die niet in zijn magazijn zijn afgeleverd.
56. De terugvordering van het bedrag gebeurt via bankoverschrijving op de rekening vermeld in het retourformulier dat HIER kan worden gedownload. Indien de betaling per bankkaart of PayPal wordt gedaan, wordt het bedrag teruggestort op de kaart of rekening waarmee de betaling is gedaan.
57. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht uit de overeenkomst voor verkoop op afstand, moet hij de goederen zonder onnodige vertraging en uiterlijk 14 dagen vanaf de datum waarop de gebruiker zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, terugleveren aan “WOW Tea”. De deadline wordt geacht te zijn nageleefd als de gebruiker vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen schriftelijk informatie voor zijn beslissing aan “WOW Tea” verstrekt.
58.De vervangingstermijn, wegens een technisch defect of breuk, van glazen flessen en infusers bedraagt 15 kalenderdagen vanaf de dag van aanvaarding van de goederen door de klant. De klant is verplicht bewijsmateriaal (foto of video) te overleggen van de door hem gemelde technische fout of breuk. Na deze periode heeft “WOW Tea” het recht om de retournering of vervanging van deze producten te weigeren. WOW TEA flessen en gelimiteerde kopjes zijn NIET vaatwasmachinebestendig. ATOP Ltd. is niet verantwoordelijk voor schade aan producten na het wassen in de vaatwasser.
59. Bij uitoefening van het herroepingsrecht van de koopovereenkomst op afstand is de klant verplicht de van de leverancier ontvangen goederen, hun kwaliteit intact en veilig te houden tot aan hun terugzending.
60. Indien de door de klant bestelde en vooruitbetaalde goederen niet door de verkoper kunnen worden geleverd, zal de verkoper de klant hierover informeren en het betaalde bedrag terugbetalen binnen 14 dagen vanaf de datum waarop de verkoper dit feit heeft vastgesteld of vanaf de datum waarop de klant te kennen heeft gegeven dat hij de overeenkomst wenst te beëindigen.
61. Voorwaarden voor het retourneren of ruilen:
61. 1. De klant dient de verkoper schriftelijk per e-mail op de hoogte te stellen met een ingevuld retourformulier. Bij een probleem met de producten dient de klant foto’s of videomateriaal aan te leveren.
61. 2. Alle goederen moeten in dezelfde staat verkeren als bij levering, zonder beschadigingen, in een onberispelijke commerciële uitstraling en volledig uitgerust. De verpakking moet intact zijn, niet gebroken, bekrast of beschadigd;
61. 3. Indien bij het product een cadeau is meegeleverd, dient dit geretourneerd te worden;
61,4. – Volgens de overeenkomst voor verkoop op afstand kan elke klant die de hoedanigheid van een gebruiker heeft, de overeenkomst op een niet-inbreukmakende commerciële manier annuleren zonder een objectieve reden voor de claim op te geven, binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de goederen. De verzendkosten voor het retourneren zijn een aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de klant. ATOP LLC accepteert geen goederen die worden verzonden via de betaalmethode onder rembours.
61,5. – Als de klant een product wil retourneren dat is gekocht als onderdeel van een promotiebundel – de normale prijs van de resterende producten (of de bundelprijs, als er een actieve promotiebundel met dezelfde producten is) wordt aan de klant in rekening gebracht (er worden ook bezorgkosten toegevoegd als het bestelbedrag lager is dan het vereiste minimum voor gratis verzending). Het verschil tussen het door de klant betaalde bedrag en de gewijzigde bestelprijs wordt terugbetaald tot 14 dagen nadat de klant het product heeft geretourneerd.
62. Indien het product in geopende/gebruikte staat wordt geretourneerd en niet als nieuw kan worden verkocht, behoudt de verkoper zich het recht voor om de teruggave van het door de klant bij het plaatsen van de bestelling betaalde bedrag te weigeren, evenals de daaropvolgende kosten van het retourneren van het product.

BETALING

63. De prijzen van goederen en diensten zijn definitief en omvatten BTW, evenals alle andere belastingen en vergoedingen waarin de huidige wetgeving voorziet.
64. Prijs en betalingswijze worden bij elke bestelling aangegeven.
65. Betaalmethoden aangeboden door “WOW Tea” zijn: onder rembours, geldoverboeking via PayPal, creditcard/debitcard
66. De klant stemt ermee in om de betaling uit te voeren in overeenstemming met de door hem gekozen methode en de voorwaarden van het contract voor verkoop op afstand bij het sluiten ervan en onder voorwaarden tussen de klant en de respectieve aanbieder van betalingsdiensten.
67. De klant gaat ermee akkoord dat de verkoper het recht heeft om een vooruitbetaling te eisen en te aanvaarden voor de contracten voor de aan- en verkoop van goederen en de levering ervan.
68. Indien “WOW Tea” geen betaling ontvangt volgens de door de klant gekozen methode en binnen de overeengekomen termijnen voordat de bestelling wordt uitgevoerd, wordt deze als geweigerd door de klant beschouwd.

VERZENDINGN

69. De verkoper levert de online bestelde goederen via koeriersbedrijf GLS op het door de klant opgegeven adres. ATOP ltd. is niet verantwoordelijk als de bestelling de status “geleverd” heeft bij het koeriersbedrijf en de klant hier aanspraak op maakt. In dit geval moet de klant een aanvraag indienen dat hij de bestelling niet heeft ontvangen en deze aan ATOP ltd. overhandigen, zodat deze een onderzoek kan starten bij het koeriersbedrijf.
70. De verkoper voert de levering van goederen uitsluitend uit op het grondgebied van Nederland.
70.1.  Aangezien ATOP LLC een bedrijf is dat in de EU is gevestigd en zendingen worden verzonden vanuit het grondgebied van de EU, kunnen er douanebelastingen worden geheven bij levering aan de klant buiten de EU. Het blijft de verantwoordelijkheid van de klant om op de hoogte te zijn van de mogelijke kosten die aan de douane in rekening kunnen worden gebracht.
71. De verkochte goederen gaan vergezeld van de nodige documenten en originele verpakking.
72. De levertijd bedraagt tussen de 2 en 4werkdagen. Een uitzondering hierop is punt 47.
72.1. PRIORITAIRE VERZENDING – De prioritaire verzending garandeert dat uw bestelling met prioriteit wordt verwerkt en uitgevoerd vóór de rest van de bestellingen. Dergelijke bestellingen worden ook met voorrang verwerkt en uitgevoerd in geval van voorraadtekort. Deze bestellingen zijn ook de eerste die voor bezorging bij het koeriersbedrijf worden afgeleverd. ATOP LLC kan niet verantwoordelijk worden gehouden als het koeriersbedrijf de bestelling heeft vertraagd.
73. De bezorgkosten bedragen 4,90 EUR incl. btw.
74. De levering van bestellingen voor goederen met een waarde boven € 40,- (inclusief btw) is gratis voor de klant.
75. De gegevens met betrekking tot de leveringsvoorwaarden van de goederen zijn indicatief en de verkoper is er niet door gebonden om de levering op een bepaalde datum uit te voeren. Bij vertraagde levering heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding.
76. Leveringen vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur, met uitzondering van officiële feestdagen. Er kan een uitzondering gelden voor nederzettingen met een speciaal serviceschema.
77. Op de dag van bezorging ontvangt de klant een SMS en/of een e-mail van de koerier waarin staat dat er een zending in ontvangst moet worden genomen. Indien de klant niet wordt aangetroffen op de afgesproken dag en plaats en er geen andere persoon is om de zending voor hem in ontvangst te nemen, laat de koerier een briefje achter dat het adres is bezocht, samen met de contactgegevens. De zending wordt op verzoek teruggestuurd naar het kantoor van de koerier om in ontvangst te nemen. Als de klant de volgende dag geen contact opneemt met de verkoper of het koeriersbedrijf, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd.
78. De klant heeft de mogelijkheid om de inhoud van de zending te openen en te onderzoeken voordat hij aan de koerier betaalt.
79. “WOW Tea” of een vertegenwoordiger van een koeriersbedrijf stelt de klant per telefoon of e-mail op de hoogte als onvoorziene omstandigheden de tijdige uitvoering van de levering verhinderen.
80. De klant gaat ermee akkoord dat het certificeren van de ontvangst van de goederen kan worden uitgevoerd door een persoon van wie, in de gegeven omstandigheden, kan worden afgeleid dat hij of zij de informatie zal doorgeven aan de klant, partij bij het contract.
81. De klant moet de goederen inspecteren op het moment van levering en overhandiging door de verkoper of koerier, en als er inconsistenties zijn met de bestelling, moet hij de verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen.
82. Het risico van verlies of beschadiging van de gekochte goederen gaat over op de Klant op het moment dat deze of een door hem aangewezen derde, niet zijnde de door koeriersbedrijf “WOW Tea” aangewezen persoon, de goederen in ontvangst neemt.

EIGENDOMSOVERDRACHT

83. De eigendom van de goederen wordt overgedragen met de levering van de goederen aan de klant, nadat de betaling is verricht. De levering van de goederen wordt gecertificeerd door de handtekening van de klant op het door de koerier geleverde vervoersdocument.

AANNEMERS

84. De verkoper heeft het recht om gebruik te maken van onderaannemers zonder de klant hiervan op de hoogte te stellen of toestemming te verkrijgen. De verkoper is verantwoordelijk voor de handelingen van deze onderaannemers.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

85. Alle inhoud, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, ontwerp, software, databases, informatie en andere inhoud gepubliceerd op de site is eigendom van “WOW Tea” of derden, in welk geval “WOW Tea” is geautoriseerd om te gebruiken.
86. Alle inhoud waartoe de klant toegang heeft, is beschermd door de wet, tenzij deze vergezeld gaat van schriftelijke toestemming voor gebruik tussen “WOW Tea” en de klant of een derde partij.
87. Het contract voor verkoop op afstand geeft de klant geen toestemming om enig deel van de inhoud van de site te kopiëren, distribueren, aan derden te verstrekken of op welke manier dan ook te wijzigen, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van “WOW Tea”.

VERTROUWELIJKHEID

88. De klant gaat ermee akkoord dat door het verstrekken van zijn persoonlijke gegevens aan de verkoper deze voor alle wettige doeleinden kunnen worden gebruikt zonder dat de verkoper de klant om toestemming hoeft te vragen om deze in elk afzonderlijk geval te verwerken.
89. “WOW Tea” kan, zonder toestemming van de klant, andere informatie verzamelen zoals, maar niet beperkt tot, IP-adres, besturingssysteem, bezoektijd, locatie van waaruit de site toegankelijk is, naam en versie van de webbrowser en andere gegevens die worden verstrekt door de webbrowser die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de site.
90. De klant kan het verzamelen van persoonlijke informatie weigeren en vragen deze te verwijderen, en daarmee zijn instemming met de algemene voorwaarden intrekken, zonder verdere verplichting van elk van de partijen jegens de ander en/of zonder dat een van de partijen aansprakelijk kan worden gesteld voor schade aan de ander. De uitoefening van dit recht gebeurt schriftelijk door contact op te nemen met de verkoper.
91. Door persoonlijke gegevens aan de verkoper te verstrekken, zoals, maar niet beperkt tot, e-mail en telefoon, geeft de klant toestemming om gecontacteerd te worden door de verkoper, evenals door derden die partners zijn van “WOW Tea”.
92. De klant is verantwoordelijk voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord en account en is verantwoordelijk voor alle acties die via zijn account worden uitgevoerd.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

93. “WOW Tea” verzamelt, verwerkt en bewaart persoonlijke gegevens van individuen, in overeenstemming met de wettelijke vereisten van verordening (EU) 2016/679 van de EU en de raad en van de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten door het bedrijf. Een deel van deze persoonlijke informatie wordt verzameld in verband met de wettelijke vereisten opgelegd aan “WOW Tea”, een ander deel is gebaseerd op de behoeften om de met de klanten gesloten contracten na te komen, en nog een ander deel is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de onderdanen van deze gegevens voor marketingdoeleinden en analyse. Meer gedetailleerde informatie over de bescherming en het gebruik van persoonlijke gegevens is opgenomen in het privacybeleid en het privacybeleid van “WOW Tea”, dat integraal onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
94. Volgens de wet bescherming persoonsgegevens heeft de gebruiker recht op toegang tot zijn eigen persoonsgegevens die hij heeft ingevoerd, en op correctie van deze persoonsgegevens.
95. De persoonsgegevens van de klant kunnen op grond van de wet en op hun uitdrukkelijk verzoek worden verstrekt aan de relevante overheidsinstanties.

VERANTWOORDELIJKHEID

96. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade geleden door de klant of door derden als gevolg van overmacht of omstandigheden buiten de controle van de verkoper.
97. De verkoper is niet verantwoordelijk voor enig lichamelijk of geestelijk letsel, noch voor allergische reacties die voortvloeien uit het gebruik van de producten. “WOW Tea” producten worden niet aanbevolen voor zwangere vrouwen, moeders die borstvoeding geven en kinderen jonger dan 18 jaar. De producten in de “WOW Tea” winkel zijn geen medicijn of vervanging daarvan. Als u twijfelt over de effecten van een van de ingrediënten, vermeld op de verpakking van elk product, op uw lichamelijke of geestelijke toestand, raden wij u aan uw arts te raadplegen voordat u de producten gebruikt.
98. “WOW Tea” is niet verantwoordelijk voor de acties van personen die de inhoud van de site gebruiken.
99. “WOW Tea” is niet aansprakelijk voor enige schade, direct, indirect, incidenteel of anderszins, die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de site te gebruiken of voor fouten of weglatingen in de inhoud die tot schade kunnen leiden.
100. “WOW Tea” garandeert de klant niet de beschikbaarheid van welk product dan ook, toegang tot de site, account, inhoud, producten en diensten en is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de klant of derden die daaruit voortvloeit.
101. “WOW Tea” biedt geen garantie dat de goederen zullen voldoen aan de eisen of verwachtingen van de klant.
102. “WOW Tea” is in geen geval aansprakelijk voor enige schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van informatie, onderbreking van de activiteit als gevolg van het gebruik, de onmogelijkheid tot gebruik of de resultaten van het gebruik van de site.
103. In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de waarde van de door de klant bestelde en betaalde goederen.

ADVERTENTIE

104. Bij het aanmaken van een account gaat de klant er standaard mee akkoord om brochures, mededelingen, bulletins en andere speciale aanbiedingen van “WOW Tea” te ontvangen.
105. De klant kan op elk moment weigeren de speciale aanbiedingen, brochures en mededelingen te ontvangen: Door gebruik te maken van de speciale link die in elke speciale aanbieding is opgenomen; door een speciaal gedeelte in hun account te gebruiken; door de contactnummers van de verkoper te bellen; schriftelijk via e-mail.
106. Door deze voorwaarden te aanvaarden, gaat de klant er standaard mee akkoord om oproepen, berichten en korte sms-berichten te ontvangen, uitgevoerd met of zonder menselijke tussenkomst, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract.
107. De klant kan te allen tijde weigeren berichten en korte sms-berichten te ontvangen door te bellen naar de contactnummers van de verkoper of schriftelijk via e-mail.
108. “WOW Tea” behoudt zich het recht voor om individuele klantencontacten uit haar database te verwijderen, zonder verdere verplichtingen en zonder voorafgaande kennisgeving.
109. “WOW Tea” verspreidt geen ongevraagde commerciële communicatie in de zin van de wet op de elektronische handel.
110. Weigering om speciale aanbiedingen en kennisgevingen te ontvangen vormt geen verklaring van afstand van dit contract.

OVERMACHTOMSTANDIGHEDEN

111. De partijen zijn niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van hun contractuele verplichtingen als dit te wijten is aan overmacht.
112. Indien de overmachtsituatie binnen 14 dagen na het optreden van de overmacht niet kan worden overwonnen, heeft iedere partij het recht de ander te vragen de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een partij aansprakelijk is voor schadevergoeding.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

113. Dit document is opgesteld en zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Bulgaarse wet- en regelgeving.
114. Door de site te gebruiken, te bezoeken, te navigeren en andere inhoud, producten, op welke manier dan ook toegankelijk en/of geleverd, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.
115. Geschillen die tussen de klant en “WOW Tea” mochten ontstaan, zullen in onderling overleg en via wederzijdse concessie worden beslecht. Als dit niet mogelijk is, wordt het geschil overeenkomstig zijn regels voorgelegd aan het hof van arbitrage in Sofia van de internationale vereniging voor justitie en arbitrage. Het huidige arbitragebeding is niet van toepassing op klanten – particulieren. Geschillen met klanten – individuen worden verwezen naar het tribunaal en de plaatselijk bevoegde Bulgaarse rechtbank.
116. Supervisor agency – Online Dispute Resolution https://ec.europa.eu

Resultaten kunnen variëren: Oorzaken voor overgewicht of obesitas verschillen van persoon tot persoon. Of het nu om genetische of omgevingsfactoren gaat, er moet worden opgemerkt dat voedselinname, stofwisselingssnelheden en niveaus van lichaamsbeweging en fysieke inspanning van persoon tot persoon verschillen. Dit betekent dat de resultaten van het gewichtsverlies ook van persoon tot persoon zullen verschillen. Geen enkel individueel resultaat mag als typisch worden beschouwd. Alle ingrediënten zijn afkomstig van natuurlijke bronnen.

© 2024 WOWTEA. All rights reserved

Sluit je aan bij de wachtlijst Wij laten u weten wanneer het product op voorraad is. Laat hieronder uw geldige e-mailadres achter.