Правила и условия за участие в дигитална активация на WOW TEA

April Giveaway
1. Период и начин за участие:
1.1. Периодът за участие в първата част от дигитална активация April Giveaway е от 16.04.2024 г. до 22.04.2024 г.
1.2. Играта се провежда в Facebook профила на WOW TEA:  https://www.facebook.com/wowteabulgaria  

2. Организатор:
2.1. АТОП ООД, ЕИК : 204725382, със седалище и адрес на управление : гр. София, ул. Никола Габровски 79, ет. 1, МОЛ: Емил Цветанов
(„Организаторът“).
2.2. Facebook не участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Играта.

3. Участници:
3.1. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице (навършило 18 години) с постоянен адрес в Република България, което в Периода на участие по т. 1.1.:
3.1.1. се регистрира или съответно има валидна регистрация на www.facebook.com (съгласно правилата на Facebook);
3.1.2. се включи като с това всеки Участник в Играта означава, че приема настоящите правила;
3.1.3. последва профила на WOW TEA във Facebook и напише в коментар под поста от Играта коя от трите (3) серии на WOW TEA харесва най-много.
3.2. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа за Организатора, в качеството им на предприятия – ползватели на тези работници/служители под тяхно ръководство и контрол, както и членове на техните семейства.

4. Механизъм на участие:
4.1. Участието в Играта няма за цел и не е обвързано със закупуването на продукт или услуга, предлагани от Организатора.

4.2. Всеки Участник, който е изпълнил условията по т. 3.1. и отговаря на изискванията на т. 3.2. се включва в теглене за наградите по т. 5 по-долу.
4.3. Всеки Участник се включва само един път в тегленето и може да спечели само една награда, независимо колко пъти е участвал с коментар под поста.
4.4. За валидни ще се приемат само коментари, които отговарят на условията и са публикувани по време на провеждането на Играта.

5. Награди:

В Игратa (16.04.2024 г. до 22.04.2024 г.) ще бъдат раздадени 3 награди (по една награда на участник, участвал с коментар под поста. Всеки участник получава по една от три (3) награди, които съдържат:
1 бр. Комплект Продукти от WOW TEA с име Full Mint Bundle в сайта https://wowtea.eu/
1 бр. Комплект Продукти от WOW TEA с име Complete Berry Bundle в сайта https://wowtea.eu/
1 бр. Комплект Продукти от WOW TEA с име Complete Change Pack в сайта https://wowtea.eu/

6. Определяне на печелившите Участници:

6.1. В избирането на наградите по т. 5 се включват само Участници, които отговарят на условията по т. 3 и т. 4 от настоящите Правила.
6.2. Селектирането на печелившите Участници ще се извърши дo 1 (един) работен ден след края на Играта.
6.3. Печелившите Участници са общо 3 (три) и ще бъдат селектирани на случаен принцип посредством електронно теглене. https://commentpicker.com/
6.4. Резервните печеливши Участници ще бъдат селектирани, в случай че се наложи да заместят предходните изтеглени, ако те не могат да бъдат открити и/или не могат да получат наградата в срока по т. 7.1. от тези Правила.
6.5. След изтеглянето на всеки печеливш Участник се извършва проверка дали същият отговаря на поставените в настоящите Правила условия. В случай че даден печеливш Участник не отговаря на условията за получаване на награда, за печеливш се счита следващият поред резервен печеливш Участник, който отговаря на условията.
6.6. Имената на победители ще бъдат обявени в стори в профила на WOW TEA във Facebook, както и в коментар под поста с Играта в първия работен ден след последната дата за участие.

7. Получаване на наградите:
7.1. В срок до 3 (три) работни дни след датата на определяне на печелившите Участници по реда на предходната т. 6 същите ще бъде необходимо да се свържат чрез лично съобщение във Facebook с профила на WOW TEA, и да предоставят всички необходими данни за доставка на спечелената награда – три имена, телефон и адрес за доставка.
7.1.1. В случай че печеливш Участник не предостави необходимите данни до 3 (три) работни дни след обявяване на победителите или откаже да получи наградата, на негово място се селектира резервен печеливш Участник, на който се изпраща известие по реда на тази точка. В случай, че той не отговори в срок до 3 (три) дни от изпращане на известието или откаже да получи наградата, същата остава неразпределена и ново теглене за нея не се организира.
7.2. Наградата може да бъде получена в срок до 4 (четири) седмици от обявяването на печелившите. Срокът за доставка може да бъде различен поради натовареността на куриерските фирми.
7.3. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност.
7.4. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица.
7.5. Ако в срок до 4 (четири) седмици от датата на съответното теглене наградите не са раздадени, не се организира ново теглене.

8. Права и отговорности:

8.1. Организаторът не отговаря: а) в случай че наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност съответният Участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печелившия Участник и/или негов представител/пълномощник; б) при невъзможност наградата да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства от непреодолима сила – поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства; и в) при не предоставяне на награда поради отказ на съответния Участник да предостави необходимите за това данни или да подпише необходимите документи;
8.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай че регистрацията на даден Участник в Играта съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация.
8.3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.

8.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Играта и на мястото, на което тя се провежда. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху страницата на Играта, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.
8.5. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Играта със своето истинско име, което следва да удостовери с представяне на лична карта, в случай че е спечелил една от наградите в Играта.
8.6. За манипулация по т. 8.4. ще се счита използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта.

9. Допълнителни разпоредби:

9.1. В случай че наградата се получава от пълномощник на печелившия Участник, с подписването на приемо-предавателния протокол, пълномощникът предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Играта и получаване на наградата лични данни, а именно: три имена, телефон, адрес за доставка и навършени 18 години. Данните ще се обработват с цел идентификация на Участниците и установяване на обратна връзка с печеливш Участник за получаване на наградата. Данните се съхраняват от Организатора за срок от 6 (шест) седмици след датата на определянето на печелившите Участници. Това е нужното за установяване на връзка с печелившите Участници и предоставянето на техните награди, както е описано в т. 7 и т. 8.
9.2. Съхранението и обработването на личните данни на участниците в Играта се извършва в съответствие с изискванията на приложимото законодателство и на Политиката за защита на личните данни.
9.3. Организаторът може да популяризира Играта в социалната мрежа Facebook, включително да публикува информация за Играта и две имена на печелившите Участници на официалната страница на WOW TEA във Facebook (https://www.facebook.com/wowteabulgaria).
9.4. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила. Измененията и допълненията влизат в сила от датата на публикуването им.
9.5. Организаторът не отговаря за качеството на наградите и не носи гаранционна отговорност за предоставяните награди.
9.6. Настоящите Правила влизат в сила от 08:00 ч. на 16.04.2024 г. и са валидни за целия период на провеждането ѝ.

wowtea-logo-white

*Резултатът е индивидуален.: Причините за наднормено тегло или затлъстяване варират от човек до човек, независимо дали са генетични или от средата и начина на живот. Трябва да се отбележи, че приема на храна, скоростта на метаболизма и нивата на спорт и физическо натоварване варират от човек до човек. Това означава, че резултатите от загуба на тегло също ще варират от човек до човек. Никой индивидуален резултат не трябва да се разглежда като типичен. Всички съставки са получени от естествени източници.

© 2024 WOWTEA. All rights reserved

Запиши се Ще те уведомим, когато продуктът отново е в наличност. Моля, въведи своя имейл по-долу.