ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за покупко-продажба на стоки през уебсайт за електронна търговия

Добавете тук текста на заглавието

ПРЕДМЕТ   

1. Тези общи условия уреждат договорите за покупко – продажба от разстояние, по смисъла на Закона за защита на потребителите между „АТОП“ ООД /WOW TEA/ и потребителите, във връзка със заявяването и закупуването, на предлаганите стоки, чрез електронен магазин – www.wowtea.eu. 

ДАННИ ЗА ФИРМАТА

2. „АТОП“ ООД е търговско дружество с ограничена отговорност, по смисъла на Търговския закон, с ЕИК: 204725382, ДДС номер: BG204725382 и адрес на управление: ул. „Никола Габровски“ 79, 1, 1700 Студентски Комплекс, София.

3. „WOW Tea“ е запазена търговска марка на “АТОП” ООД и е нейна собственост. WOW Tea администрира интернет страницата www.wowtea.eu  и съответните  поддомейни.

4. Връзка с WOW Tea се осъществява освен на посочения по-горе адрес, на телефон  +359 889 354 543 или на e-mail: [email protected]
Обичайното време за отговор е от 24 до 48 часа (без почивните дни).

ОБЩИ ДЕФИНИЦИИ

5. По смисъла на настоящите общи условия понятията по-долу, имат следното значение:

5.1. Продавач – WOW Tea или всеки от партньорите на „АТОП“  ООД, публикувани на сайта.

5.2. Уебсайт/сайт – интернет страниците, прикачени към домейните www.wowtea.eu  и съответните поддомейни.

5.3. Интернет страница – съставна и обособена част от уебсайт.

5.4. Потребител/Клиент – Всяко лице, което не е служител на WOW Tea и използва интернет страниците, описани по-горе, по какъвто и да е начин.

5.5. „Потребителски профил/Акаунт” – обособена част в сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от същия при регистрацията му и съхранявана от www.wowtea.eu, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия www.wowtea.eu, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.

5.6. Поръчка – заявка от клиента, чрез която той заявява намерението си да закупи стоки или услуги от сайта.

5.7. Магазин/Каталог – списък от стоки, намиращи се на сайта и представляващи основното негово съдържание, до които клиентите имат свободен достъп.

5.8. Стока – елемент от каталога, намиращ се на сайта, който представлява предмет на договора за покупко-продажба.

5.9. Договор – всеки договор, сключен от разстояние между WOW Tea и клиент за покупко-продажба на стоки от сайта, в следствие от подадена от клиента Поръчка. Настоящите общи условия са неразделна част от този договор. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор.

5.10. Съдържание – Цялата информация на сайта, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство; съдържанието на всяка информация, изпращана от клиента на Продавача и обратното.

5.11. БюлетинБрошура, Съобщение – информационни средства, касаещи продуктите в сайта на WOW Tea, без обвързване с предоставената информация.

5.12. Плащане – събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт.

5.13. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

6. Общите условия определят правила, при спазването на които Клиентът може да използва сайта и неговото съдържание, в случаите когато не е налично друго валидно споразумение между него и Продавача.

7. Общите условия са задължителни за всички клиенти на сайта. Използването му означава, че клиентът се е запознал внимателно и се е съгласил с тях, при всяко негово използване.
7. 1. Данните и личната информация, предоставена от потребители/клиенти, се използва от WOW TEA за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране чрез Email, SMS, Viber, WhatsApp, Social media платформи (Facebook, Instagram, TikTok) с потребителите/клиентите относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти или препоръки на продукти.

8. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно и по всяко време от WOW Tea. Тези промени влизат в сила незабавно, след публикуването им на сайта.

9. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът дава изричното си съгласие, за сключване на договори от разстояние, в следствие на направена от него Поръчка.

10. WOW Tea си запазва правото да прекрати или откаже регистрация на клиент, едностранно, по свое усмотрение, без да дължи каквито и да е неустойки или обезщетения за това.

11. Възможността за поръчка е валидна само за територията на Р. България и само за лица навършили 18 годишна възраст. С регистрацията си в интернет страницата и създаването на поръчка, клиентът декларира, че е пълнолетен (навършил 18 годишна възраст).

12. WOW Tea уточнява, че изображенията (статични/динамични презентации и т.н.) на продуктите имат информативен характер и е възможно доставените продукти да се различават от изобразените, поради технически грешки, промяна на характеристиките, дизайна или ревизията им. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия.

13. Характеристиките, описанията и цените на стоките на сайта могат да съдържат грешки и да бъдат променяни по всяко време. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия, но е длъжен да ги отстранява своевременно, ако такива му бъдат посочени от Клиент.

14. WOW Tea си запазва правото да прави промени по сайта, неговата структура и функции, без предварително известяване на клиентите.

15. WOW Tea не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на сайта, поради технически причини.

16. WOW Tea си запазва правото да публикува рекламни карета /банери/ от всякакъв вид и/или връзки, на която и да е част от сайта, съобразно действащото законодателство.

17. Всички стоки, включително тези в промоция, се продават и доставят до изчерпване на наличните количества в склада на Продавача, дори това да не е изрично отбелязано на сайта.

18. Възможно е сайтът да съдържа линкове /връзки/ към други сайтове, като WOW Tea не носи отговорност за съдържанието и политиките на тези сайтове.

19. Продавачът и клиентът се съгласяват, че електронната комуникация помежду им, в това число и използването на конкретен акаунт, има силата на саморъчен подпис в отношенията между тях.

20. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта е недействителна или неприложима към конкретен договор, независимо от причината за това, от това не произтича недействителност или неприложимост на останалите разпоредби.

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА

21. Договорът, за продажба от разстояние, на стоки се счита за сключен от момента на приемане от Продавача на изпратената от Клиента поръчка.

22. Продавачът уведомява клиента по имейл и/или телефон, за регистрирането на поръчката.

23. При всички случаи, в които поръчката е регистрирана и клиентът е получил потвърждение за това, същият дължи плащане в пълен размер, което се договаря за всяка отделна поръчка.

24. Продавачът си запазва правото при невъзможност за доставка да се откаже частично или изцяло от договора, като в този случай дължи само и единствено връщане на получените суми, без разноски за клиента.

25. Когато складовата наличност на определен артикул се окаже недостатъчна за изпълнение на всички постъпили поръчки, се прилага правилото по предходната точка.

26. Предоставената информация от клиента, както и настоящите общи условия са неразделна част на Договора от разстояние.

ПОЛИТИКА ЗА ПРОДАЖБИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

27. Достъпът до сайта за регистриране на акаунт и създаване на поръчка е позволен на всеки клиент. Клиентът носи отговорност за верността на предоставените данни и за спазване от негова страна на особените изисквания на закона във връзка със сключването на гражданскоправни договори.

28. WOW Tea може да ограничи достъпа до поръчки, стоки, услуги, платежни методи и други на който и да е клиент, по свое усмотрение без предварително предупреждение или известие. WOW Tea не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът търпи или може да претърпи в резултат на това решение.

29. Всеки клиент може да има само един акаунт на сайта. Не се допуска един акаунт да се споделя между няколко клиенти, като отговорността за всички вреди от такова споделяне се носи от клиента.

30. Всички цени на сайта са обявени в лева (BGN) с включено ДДС.

31. Цената на продукт не включва цената за доставка и дължимите такси при плащане. Като във всички случаи, преди завършването на поръчката WOW Tea ще посочи на сайта стойността на допълнителните разходи, които клиентът трябва да заплати.

32. Възможно е след закупуването на стока WOW Tea да поиска по имейл, телефон или друг начин на комуникация, от клиента Рецензия, относно закупената стока. При доброволно предоставяне на Рецензия и/или снимка от клиента, клиента дава изричното си съгласие на WOW Tea да използва тази Рецензия и/или снимка за рекламни нужди на своят сайт или неговите поддомейни.

33. Цените на сайта, задраскани с линия, посочват старата цена на стоката в магазина. Тези цени имат информативен характер и нямат отношение към действително дължимата цена.

34. При представянето на стоките и услугите WOW Tea си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари и други), които може да не са включени в цената на продукта. В такива случаи описанието на продукта съдържа включените в комплекта продукти и всеки невключен в същото описание продукт се счита, че съответно не е включен в комплекта.

35. WOW Tea си запазва правото да променя цените на стоките и услугите, по всяко време, без предварително да известява за това клиентите.

36. Цената на продуктите и услугите е тази, която е посочена в момента на поръчката в рамките на складовите наличности и/или за периода на промоционалния период, ако има такъв. Всякакви промени в цените, настъпили след приемането на поръчка, не се отнасят до нея.

37. WOW Tea не гарантира наличността на никой продукт, който може да бъде закупен от сайта, преди да потвърди същата на клиента по имейл или телефон, че поръчката е изпълнена и предадена за доставка.

38. WOW Tea може по своя преценка да издава на отделни потребители/клиенти промоционални кодове за отстъпка. Стойността, обхвата и периода на валидност се определят едностранно от WOW TEA. Предоставените промоционални кодове НЕ може да се споделят с други потребители/клиенти.
38.1. Не може да се прилагат две (2) или повече промоции при една поръчка.

ПОРЪЧКА

39. Клиентът може да прави поръчка на сайта чрез добавянето на предлаганите стоки и услуги в количката за покупки, следвайки указанията и стъпките в сайта, за да завърши и изпрати поръчката.

40. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима в процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката.

41. Незавършените поръчки не водят до регистриране на поръчка.

42. Стоките и услугите са достъпни в рамките на стоковите наличности и могат да бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличностите.

43. WOW Tea си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се доуточняват по телефон или имейл, в момента на обработка на поръчката.

44. WOW Tea не носи отговорност за спазване на сроковете на доставка за продуктите.

45. До момента на доставка Продавачът може да откаже да изпълни частично и/или изцяло направена поръчка, когато доставката се окаже невъзможна по обективни причини, или поради пороци по закон в сключения договор, като предварително уведоми за това клиента. В такива случаи Продавачът е длъжен да възстанови платените от клиента суми, ако има такива, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за същия, след което договорът се счита прекратен и страните по него нямат други задължения една към друга.

46. С изпращането на поръчката клиентът дава право на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

47. В случай, че се наложи промяна в сроковете за доставка или в съдържанието на направена поръчка или в други условия по договора, служител на WOW Tea се свързва с клиента по телефон или имейл за да го уведоми. В такъв случай клиентът има право да се откаже от договора или да потвърди поръчката. И в двата случая Продавачът не носи отговорност за вреди извън отговорността за връщане на заплатените суми.

48. Kлиент може да откаже направена поръчка до момента на получаване на информация, че поръчката е окомплектована и предстои изпращане. Това може да стане на имейл адрес: [email protected]. В тези случаи Продавачът възстановява изцяло заплатените от клиента суми, ако има такива, по същия начин, по който е извършено плащането, без разноски за клиента. Клиентът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи и договорът се счита за развален.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ И ОТКАЗВАНЕ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

49. Съгласно договора за дистанционна продажба всеки клиент, който има качеството потребител, може да върне продукта при ненарушен търговски вид без да посочва обективна причина за рекламация в срок от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката. Транспортните разходи за връщане на стоката са задължение и отговорност на клиента. WOW Tea няма да приеме обратно стоки, изпратени с наложен платеж.

50. Други основания за разваляне на договора от разстояние, от страна на клиента са:

50.1. Нарушена опаковка – Клиентът може да изиска замяна на стоката ако установи, че е в лош търговски вид.  В този случай, разходите по връщане на продукта се поемат от Продавача. При приемане на стоката, от страна на Клиента, и в рамките на 24 часа Клиентът не изпрати писмено или по телефон информация до WOW Tea за установени щети по съответните продукти, то те се считат за получени в добър търговски вид. В такъв случай WOW Tea не е длъжен да заменя съответните продукти.

50.2. Объркана стока при доставката. Ако клиентът установи, че стоката, която е доставена от куриера е различна от тази, която е поръчал, той може да я върне на куриера, за да му бъде изпратена коректна такава. Разходите за доставка се поемат от Продавача.

51. Клиентът е длъжен да информира Продавача за своето намерение да върне закупените стоки или да се откаже от договора от разстояние, като заяви решението си недвусмислено чрез писмена комуникация по имейл, в рамките на посочения срок. За да упражни правото си на отказ, клиентът трябва да използва формуляр за упражняване право на отказ. При неспазване на 14 дневният срок за връщане на продукт или продукта бъде върнат без Клиентът да е уведомил Продавача, то последният не е длъжен да възстановява заплатените от Клиента суми.

52. При проблем със закупените стоки клиентът може да се свържете с Продавача на телефони: +359 889 354 543 или на имейл адрес: [email protected].
Обичайното време за отговор е от 24 до 48 часа (без почивните дни).

53. Стоките следва да бъдат върнати в склада на фирма АТОП ООД:  ул. „Димчо Дебелянов“ No.46, гр. Пазарджик, за WOW TEA/„АТОП“ ООД с опция за преглед, за да може да бъдат прегледани състоянието и съответствието с условията на връщане.

54. В случай, че клиентът упражни правото си на отказ, WOW Tea е длъжен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която стоката е приета обратно в склада на WOW Tea. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако клиентът е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това доставчика.

54.1. Ако след изпращане на поръчката, клиентът реши, че не желае да я получи, то той трябва да я изпрати към АТОП ООД за собствена сметка. В такъв случай, клиентът е длъжен да предостави на АТОП ООД валиден проследяващ номер на изпратената поръчка. АТОП ООД има задължението да възстанови заплатената от клиента сума в 14 дневен срок, след като се увери, че пратката е получена обратно в склада и състоянието на продуктите не е нарушено.

55. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата до получаването на продадените стоки и не е отговорен за пратки, които не са доставени до склада му.

56. Възстановяването на сумата се извършва по банков път, на сметката посочена във формуляр за отказ. Можете да свалите формуляра ОТ ТУК. Ако плащането е направено с банкова карта или Paypal, сумата се връща по картата или акаунта, от които е направено плащането.

57. Ако клиентът упражни правото си на отказ от договора от разстояние, той трябва да предаде стоките обратно на WOW Tea, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати информация за своето решение до WOW Tea в писмен вид, преди изтичането на 14 дневния срок.

58. Срокът за замяна, поради техническа неизправност или счупване, на стъклени бутилки и инфузери е 15 календарни дни, считани от денят на приемане на стоката от клиента. Клиентът е длъжен да предостави снимков материал или видео за докладваната от него техническа неизправност или повреда. След този срок, WOW Tea има правото да откаже връщане или замяна на тези продукти. Бутилките и лимитираните чаши WOW TEA НЕ са предназначени за миене в съдомиялна. АТОП ООД Не носи отговорност за щети нанесени върху продуктите след измиване в съдомиялна машина.

59. При упражнено право на отказ от договора от разстояние, клиентът се задължава да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност до връщането им.

60. В случай, че поръчана и предварително платена стока от клиента не може да бъде доставена от Продавача, то последният ще информира клиента за това и ще възстанови платената сума, в срок от 14 дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която клиентът е изразил желанието си за разваляне на договора.

61. Условия за връщане или замяна:

61.1. Клиентът трябва да уведоми Продавачът в писмен вид по имейл с попълнен формуляр за връщане. При проблем, свързан с продуктите, клиентът трябва да предостави снимков или видео материал.

61.2. Всички стоки трябва да бъдат в същото състояние като при доставката, без наранявания, в изряден търговски вид и пълна окомплектовка. Опаковката трябва да е здрава, да не е разкъсана, надраскана или повредена;

61.3. Ако стоката е била придружена с подарък, трябва да се върне и подаръка;

61.4. Според Договорът за дистанционнии продажби, всеки клиент има правото да върне закупените продукти в ненарушен търговски вид, без да представя обективна причина за това, в 14 дневен срок след датата на покупка. В такъв случай, разходите по връщане на поръчката към АТОП ООД са за сметка на клиента. АТОП ООД няма да приеме доставка на върнати продукти, които са изпратени с наложен платеж.

61.5. Ако клиентът желае да върне продукт, който е закупен като част от промоционален пакет, то редовната цена на продуктите, които остават (или цената на промоционален пакет, ако има такъв със същите продукти) ще бъде приета за новата цена на поръчката (такса за доставка ще бъде добавена, ако новата цена на поръчката е под минимума за безплатна доставка). Разликата между заплатената от клиента сума и новата цена на поръчката ще бъде възстановена на клиента в 14 дневен срок, след като клиента върне продукта обратно към АТОП ООД.

62. Ако стоката бъде върната в отворено/използвано състояние, в което не може да бъде продадена като нова, Продавачът си запазва правото да откаже връщането на платените от Клиента суми при поръчката, както и последващите разходи за връщане на продукта.

ПЛАЩАНЕ

63. Цените на стоките и услугите са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

64. Цената и начинът на плащане са посочени във всяка поръчка.

65. Начините на плащане, които предлага WOW Tea са: наложен платеж чрез пощенски паричен превод, плащане с кредитна/дебитна карта.

66. Клиентът се съгласява да извърши плащане съгласно избрания от него начин и съгласно договореното при сключване на договора от разстояние и според условията между клиента и съответния доставчик на платежни услуги.

67. Клиентът се съгласява, че Продавачът има право да изисква и приема авансово плащане за сключените с клиента договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

68. В случай, че WOW Tea не получи плащане съгласно избрания от клиента начин и в договорените срокове преди изпълнение на поръчката, тя се счита отказана от клиента.

ДОСТАВКА

69. Продавачът доставя поръчаните онлайн стоки чрез куриерска фирма Еконт или Спиди – на посочен от клиента адрес или до посочен от клиента офис на куриерската фирма.
69.1. ATOP ltd. Не носи отговорност ако поръчка е със статус „доставена“ в куриерската компания, а клиентът има претенции относно същата. При такъв случай клиентът трябва да попълни заявление, че не е получил поръчката и да го предаде на ATOP ltd., за да може последният да започне разследване с куриерската компания.

70. Продавачът извършва доставката на стоките само на територията на Република България.

71. Продаваните стоки са съпроводени с необходимите документи и оригинална опаковка.

70.1. Тъй като АТОП ООД е компания със седалище в Европейския съюз, както и поръчките се изпращат от територията на Европейския съюз, в някои държави извън ЕУ могат да възникнат митнически/ДДС такси и задължения при доставка. Отговорност на клиента е да се информира за подобни такси и задължения.

72. Времето за доставка е между 1 и 3 работни дни. Изключение прави т.47.

72.1. PRIORITY SHIPPING – Тази услуга гарантира, че поръчката ще бъде обработена с приоритет преди всички останали поръчки. Такива поръчки се обработват с приоритет и в случай на недостатъчна стока, както и се предават на куриер за доставка първи. АТОП ООД не носи отговорност при забавяне в доставката от страна на куриерската компания.

73. Сумата за доставка е 3.90 лв с ДДС.

74. Доставката на поръчки, съдържащи стоки на стойност над 50 лв. (с ДДС) е безплатна за клиента.

75. Детайлите по отношение на сроковете за доставка на стоките са ориентировъчни и Продавачът не е обвързан с тях за извършването на доставката на конкретна дата. Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай на забавена доставка.

76. Доставките се извършват от понеделник до петък между 09.00 и 18.00 часа, с изключение на празнични дни. Изключение може да има за населени места със специален график на обслужване.

77. В деня на доставка клиентът получава SMS и/или e-mail от куриера, че има пратка за получаване. Ако клиентът не бъде намерен на уречените ден и място и няма друго лице, което да приеме пратката вместо него, куриерът оставя бележка, че е посетил адреса и координати за връзка. Пратката се връща в офиса на куриера до поискване. Ако и на следващия ден клиентът не се свърже с Продавача или куриерската фирма, поръчката се счита за анулирана.

78. Клиентът има възможност да отвори и прегледа съдържанието на пратката преди да плати на куриера.

79. WOW Tea или представител на куриерската фирма уведомяват клиента по телефон или имейл, ако се появят непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

80. Клиентът се съгласява, че удостоверяването за получената стока може да се извърши от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на клиента – страна по договора.

81. Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването ѝ от Продавача или куриера и при констатирани несъответствия с поръчката, да уведоми за това Продавача незабавно.

82. Рискът от загуба или повреда на закупените стоки преминава върху клиента в момента, в който клиентът или посочено от него трето лице, различно от избраната от WOW Tea компания за куриерски услуги приеме стоките.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

83. Собствеността на стоките се прехвърля с предаването им на клиента, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на клиента на транспортния документ, предоставен от куриера.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

84.  Продавачът има право да използва подизпълнители без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на клиента за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

85.  Цялото съдържание, включително, но не само, изображения, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание, публикувано на сайта, е собственост на WOW Tea или на трети лица, като в този случай WOW Tea притежава разрешение за ползване.

86. Цялото съдържание, до което клиентът получава достъп, е защитено от закона, освен ако не е придружено от писмено съгласие за ползване между WOW Tea и клиента или трета страна.

87. Договорът от разстояние не дава разрешение на клиента да копира, разпространява, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от съдържанието на сайта, освен с изричното съгласие на WOW Tea.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

88.  Клиентът се съгласява, че предоставяйки свои лични данни на Продавача, същите могат да бъдат използвани за всякакви законосъобразни цели без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на клиента за обработването им във всеки отделен случай.

89. WOW Tea може без съгласието на клиента да събира други данни като, но не само, IP адрес, операционна система, време за посещение, място, от което е достъпен сайта, име и версия на уеб-браузъра и други данни, предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът до сайта.

90. Клиентът може да се откаже от събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като с това оттегля съгласието си от Общите условия, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или, без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата. Упражняването на това право става писмено, посредством възможностите за контакт с Продавача.

91. Предоставяйки свои лични данни на Продавача като, но не само, имейл, телефон, клиентът дава съгласието си с него да се свързва както Продавача така и трети лица, които са партньори на WOW Tea.

92. Клиентът e отговорен за опазването на поверителността на своята парола и акаунт и е отговорен за всички действия, извършвани чрез неговият акаунт.

ЛИЧНИ ДАННИ

93. WOW Tea събира, обработва и съхранява лични данни на физически лица, при спазване на нормативните изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета и на Закона за защита на личните данни във връзка с извършваните от дружеството дейности. Една част от тези лични данни се събират във връзка с изпълнение на законови изисквания към WOW Tea, друга част въз основа на нуждите за изпълнение на сключваните с клиентите договори, а трети въз основа на изрично съгласие на субектите на тези данни, за маркетингови цели и анализ. По-подробна информация във връзка със защитата и ползването на лични данни се намира в Декларацията за поверителност и в Политиката за защита на личните данни на WOW Tea, които представляват неразделна част от настоящите общи условия.

94. Съгласно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел, както и на поправка на тези Лични данни.

95. Личните данни на клиента може да бъдат предоставени на съответните държавни органи, на основание и в рамките на закона, и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

ОТГОВОРНОСТ

96.  Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

97. Продавачът не носи отговорност за физически или психически увреждания, както и алергични реакции в следствие използването на продуктите. Продуктите на WOW Tea не се препоръчват за бременни жени, кърмачки и деца под 18 години. Продуктите в магазина на WOW Tea не са лекарство или заместител на такова. При колебания за въздействието на някоя от съставките на продуктите, които са описани на опаковката на всеки продукт, върху вашето физическо или психическо състояние, препоръчваме консултация с вашия лекар преди използване на продуктите.

98. WOW Tea не носи отговорност за действията, на което и да било лице, което използва съдържанието на сайта.

99. WOW Tea не носи отговорност за каквито и да било вреди, преки, косвени, инцидентни или други, настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на сайта или за всякакви грешки или пропуски в съдържанието, които могат да доведат до вреди.

100. WOW Tea не гарантира на клиента наличността на никой продукт, достъп до сайта, акаунта, съдържанието, продукти и услуги и не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на това.

101. WOW Tea не предлага никакви гаранции, че стоките ще отговарят на изискванията или очакванията на клиента.

102. WOW Tea при никакви обстоятелства не носи отговорност за каквито и да е вреди, в това число, но не само пропуснати ползи, загуба на информация, прекъсване на дейност, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на сайта.

103. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена до стойността на поръчаната и платена от клиента стока.

РЕКЛАМА

104. При създаване на акаунт, клиентът се съгласява по подразбиране да получава брошури, известия, бюлетини и други специални предложения от WOW Tea.

105. Клиентът може по всяко време да се откаже от получаване на специалните предложения, брошури и известия: Чрез използването на специалния линк, намиращ се във всяко специално предложение; Чрез използването на специална част в акаунта си; Чрез обаждане на контактите на Продавача; Писмено на имейл.

106. С приемане на настоящите условия клиентът се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него контакти повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения, осъществявани с или без човешка намеса, които са необходими за изпълнение на сключения договор.

107. Клиентът може по всяко време да се откаже от получаването на съобщения и кратки текстови съобщения, чрез обаждане на контактите на Продавача или писмено по имейл.

108. WOW Tea си запазва правото да премахне от своята база данни отделни контакти на Клиент без всякакви бъдещи ангажименти и без допълнително известие.

109. WOW Tea не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия.

110. Отказът за получаване на специални предложения и известия не означава отказ от настоящия договор.

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

111.  Страните не носят отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства.

112. Ако в срок от 14 дни от момента на настъпване на форсмажорното обстоятелство, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

113. Този Документ е изготвен и ще бъде тълкуван в съответствие с българското право и законодателство.

114. С използването, посещението на сайта, разглеждането и друго на всякакво съдържание, продукт, достъпно и/или доставено по всякакъв начин, клиентът се съгласява с тези Общи условия.

115. Споровете, които могат да настъпят между клиент и WOW Tea, ще се разрешават по взаимно съгласие чрез взаимни отстъпки. В случай че това се окаже невъзможно, спорът, ще бъде отнасян за решаване към Софийски арбитражен съд при сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” съобразно неговия правилник. Настоящата арбитражна клауза не се прилага по отношение на клиенти физически лица. Споровете с клиенти – физически лица ще бъдат отнасяни за решаване към родово и местно компетентния български съд.

116. Надзорни органи:

Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe

Aдpec: гp. Coфия, пл. „Cлaвeйкoв“ №4A, eт.3, 4 и 6

Телефон: 02 / 980 25 24

Уeб caйт: www.kzp.bg

Европейска комисия Онлайн решаване на спорове

Уeб caйт: ec.europa

wowtea-logo-white

*Резултатът е индивидуален.: Причините за наднормено тегло или затлъстяване варират от човек до човек, независимо дали са генетични или от средата и начина на живот. Трябва да се отбележи, че приема на храна, скоростта на метаболизма и нивата на спорт и физическо натоварване варират от човек до човек. Това означава, че резултатите от загуба на тегло също ще варират от човек до човек. Никой индивидуален резултат не трябва да се разглежда като типичен. Всички съставки са получени от естествени източници.

© 2024 WOWTEA. All rights reserved

Запиши се Ще те уведомим, когато продуктът отново е в наличност. Моля, въведи своя имейл по-долу.